č. j. 3 Azs 76/2006-56

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobce S. P., zastoupeného opatrovníkem Mgr. Jaroslavem Vávrou, justičním čekatelem Krajského soudu v Hradci Králové, adresa pro doručování: třída ČSA 218, Hradec Králové, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, odbor azylové a migrační politiky, se sídlem Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 11. 2004, čj. OAM-3180/VL-10-19-2004, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 30 Az 152/2004, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 22. 6. 2005, č. j. 30 Az 152/2004-24,

t a k t o:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou osobně dne 5. 8. 2005 u Krajského soudu v Hradci Králové se žalobce (dále též stěžovatel ) domáhal zrušení rozsudku uvedeného soudu ze dne 22. 6. 2005, č. j. 30 Az 152/2004-24. Tímto rozsudkem byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 11. 2004, čj. OAM-3180/VL-10-19-2004, jímž nebyl žalobci udělen azyl podle § 12, § 13 odst. 1 a 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a současně na něj nebyla vztažena překážka vycestování podle § 91 zákona o azylu. Stěžovatel v kasační stížnosti požádal o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti a o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel požádal soud o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti, bylo mu usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29. 8. 2005, č. j. 30 Az 152/2004-36, uloženo předložit ve lhůtě tří týdnů ode dne doručení usnesení soudu vyplněný formulář o osobních a majetkových poměrech a stěžovatel byl upozorněn, že v případě nevyhovění této výzvě bude jeho žádost o ustanovení zástupce zamítnuta. Pokus o doručení tohoto usnesení stěžovateli byl učiněn prostřednictvím Oddělení cizinecké policie Praha 3 na jím uvedenou adresu-tj. na adresu Š. 571, P. 10; zásilka byla dne 21. 10. 2005 vrácena zpět soudu s tím, že šetřením u správce ubytovny na této adrese bylo zjištěno, že žalobce sice na uvedené adrese bydlel, ale v současné době se tam již nezdržuje. Soud dále zjistil, že ani v databázi žalovaného není uvedeno aktuální místo pobytu žalobce, neboť dne 28. 7. 2005 byl žalobce odepsán z P. s. K. n. O. a jeho aktuální adresa není v databázi žalovaného uvedena.

Jelikož je stěžovatel neznámého pobytu, byl mu usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 26. 10. 2005, č. j. 30 Az 152/2004-42, podle § 29 odst. 3 o. s. ř. použitého přiměřeně podle § 64 s. ř. s. ustanoven opatrovníkem Mgr. Jaroslav Vávra, justiční čekatel Krajského soudu v Hradci Králové. Usnesení nabylo právní moci dne 16. 11. 2005.

Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud usnesením řízení zastaví, stanoví-li tak zvláštní zákon. Podle § 33 zákona o azylu ve znění účinném do 12. 10. 2005 soud řízení zastaví, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení azylu (žalobce) a tato skutečnost brání nejméně po dobu devadesáti dnů rozhodnutí ve věci. V souzené věci není sporu o tom, že místo pobytu stěžovatele na území České republiky není známé; tato skutečnost přetrvává již od října roku 2005 a Nejvyšší správní soud si ji před vydáním svého rozhodnutí ověřil z internetové databáze žalovaného. Bylo tedy konstatováno, že stěžovatel je neznámého pobytu, a k ochraně jeho práv mu byl krajským soudem ustanoven opatrovník. Rozhodnutí ve věci samé brání v souzené věci skutečnost, že bez stěžovatelovy součinnosti není možné odstranit nedostatek podmínky řízení o kasační stížnosti spočívající v povinném zastoupení stěžovatele advokátem; bez toho, že by byl stěžovatel zastoupen advokátem, nelze o kasační stížnosti meritorně rozhodnout. Nejvyšší správní soud proto v souladu s § 33 zákona o azylu ve znění účinném do 12. 10. 2005 usnesením rozhodl o zastavení řízení o kasační stížnosti podle § 47 písm. c) s. ř. s. použitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s. Za této procesní situace již Nejvyšší správní soud nerozhodoval o návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, podle § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. nemá žádný z účastníků řízení právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. dubna 2006

JUDr. Marie Součková předsedkyně senátu .