3 Azs 74/2008-41

USNE SEN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Jiřího Pally, JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobce: J. L., zastoupeného Mgr. Lilianou Vochalovou, advokátkou se sídlem nám. I. P. Pavlova 3, Praha 2, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 5. 11. 2007, č. j. OAM-10-513/LE-05-05-2007, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. 10. 2008, č. j. 1 Az 50/2007-21,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodn ění:

Včas podanou kasační stížností napadl žalobce (dále též stěžovatel ) v záhlaví uvedený rozsudek Městského soudu v Praze, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 5. 11. 2007, č. j. OAM-10-513/LE-05-05-2007. Rozhodnutím správního orgánu byla zamítnuta žádost stěžovatele o udělení mezinárodní ochrany jako zjevně nedůvodná podle ust. § 16 odst. 1 písm. a) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ).

Jako místo svého pobytu stěžovatel v kasační stížnosti datované dnem 4. 11. 2008 označil Pobytové středisko Havířov. Ve vyjádření ke kasační stížnosti však žalovaný uvedl, že podle evidence Ministerstva vnitra stěžovatel z pobytového střediska dne 3. 11. 2008 odešel.

Podle ustanovení § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ) soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Zvláštním zákonem je v tomto řízení zákon o azylu, který v ust. § 33 písm. e) ukládá soudu řízení zastavit, jestliže se žadatel o udělení mezinárodní ochrany nezdržuje v místě hlášeného pobytu a jeho změnu soudu neoznámil.

Nejvyšší správní soud před vydáním svého rozhodnutí z internetové databáze žalovaného zjistil, že stěžovatel dne 3. 11. 2008 odešel z Pobytového střediska Havířov. Následné místo pobytu není v databázi uvedeno, ani je stěžovatel dosud soudu nesdělil. Nejvyšší správní soud proto shledal naplnění podmínek ust. § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 33 písm. e) zákona o azylu a řízení zastavil.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže bylo řízení zastaveno.

Poučen í: Proti tomuto usnesení n e j s o u přípustné opravné prostředky (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 15. ledna 2009

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu