3 Azs 69/2006-1

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobkyně R.T., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, odbor azylové a migrační politiky, se sídlem Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 31. 8. 2004, čj. OAM-2658/VL-10-08-2004, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 61 Az 167/2004, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. 8. 2005, č. j. 61 Az 167/2004-25,

t a k t o:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou osobně dne 9. 9. 2005 u Krajského soudu v Ostravě se žalobkyně (dále též stěžovatelka ) domáhala zrušení v záhlaví uvedeného rozsudku krajského soudu, jímž byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 31. 8. 2004, čj. OAM-2658/VL-10-08-2004. Uvedeným rozhodnutím byla zamítnuta žádost žalobkyně o udělení azylu v České republice jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu). Stěžovatelka v kasační stížnosti požádala soud o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti a o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. 1. 2006, č. j. 61 Az 167/2004-38, byl zamítnut návrh stěžovatelky na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti, neboť stěžovatelka soudu nepředložila vyplněný formulář o svých osobních a majetkových poměrech, ačkoliv k jeho vyplnění ve stanovené lhůtě byla soudem vyzvána. Týmž usnesením byla stěžovatelka vyzvána k tomu, aby si do patnácti dnů ode dne doručení usnesení zvolila zástupcem pro řízení o kasační stížnosti advokáta a doložila soudu plnou moc pro řízení o kasační stížnosti, jinak bude kasační stížnost odmítnuta; usnesení bylo stěžovatelce doručeno právní fikcí dne 19. 1. 2006. Stěžovatelka však soudu předložila toliko plnou moc udělenou dne 2. 2. 2006 advokátovi Mgr. Andreji Perepečenovi, se sídlem Jana Zajíce 36, Praha 7, v níž byl tento advokát zmocněn k převzetí blíže neidentifikovaného rozhodnutí nebylo rozhodnuto.

Vyjádření žalovaného ke kasační stížnosti nebylo požadováno.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie. Stěžovatelka přes výzvu k doložení zastoupení advokátem poté, co bylo soudem rozhodnuto o neustanovení zástupce stěžovatelce pro řízení o kasační stížnosti, a poučení o možných následcích, nepředložila soudu řádnou plnou moc udělenou advokátovi pro řízení o kasační stížnosti; sama přitom nemá vysokoškolské právnické vzdělání vyžadované pro výkon advokacie. Plná moc ze dne 2. 2. 2006 udělená advokátovi toliko za účelem převzetí blíže nespecifikovaného rozhodnutí nevyhovuje požadavku podle § 105 odst. 2 s. ř. s. Povinné zastoupení advokátem-případně vlastní vysokoškolské právnické vzdělání stěžovatelky-je přitom podmínkou řízení o kasační stížnosti, bez jejíhož splnění nelze v řízení pokračovat. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl pro nesplnění uvedené podmínky řízení podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. užitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s. Vzhledem k tomu, že kasační stížnost byla odmítnuta neprodleně po jejím předložení Nejvyššímu správnímu soudu, soud nerozhodoval o návrhu na přiznání odkladného účinku této kasační stížnosti.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti soud rozhodl podle § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle nichž žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, pokud byla kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 22. března 2006

JUDr. Marie Součková předsedkyně senátu