č. j. 3 Azs 60/2006-55

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína, JUDr. Milady Haplové, JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobce J. I. E., zastoupeného JUDr. Lenkou Pavlovou, advokátkou se sídlem Palác Patium, Žitavského 496, Praha 5-Zbraslav, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, odbor azylové a migrační politiky, se sídlem Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 5. 2005, č. j. OAM-539/VL-19-K03-2005, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 30 Az 38/2005, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. 11. 2005, č. j. 30 Az 38/2005-27,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. 11. 2005, č. j. 30 Az 38/2005-27, byla zamítnuta žaloba proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí žalovaného, jímž nebyl žalobci (dále též stěžovatel ) udělen azyl v České republice podle § 12, § 13 odst. 1 a 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů a současně na žalobce nebyla vztažena překážka vycestování podle § 91 zákona o azylu.

Proti tomuto rozhodnutí podal stěžovatel v zákonné lhůtě kasační stížnost. Podáním doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 15. 5. 2006 vzala zástupkyně stěžovatele jménem stěžovatele kasační stížnost v plném rozsahu zpět.

Podle § 37 odst. 4 s. ř. s. navrhovatel může vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Vzhledem k tomu, že žalobce vzal svůj návrh na zahájení řízení v plném rozsahu zpět do doby, než o něm soud rozhodl, soud řízení ve věci zastavil podle shora citovaného § 47 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti soud rozhodl podle § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

V Brně dne 24. května 2006

JUDr. Marie Součková předsedkyně senátu