3 Azs 56/2008-58

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Miluše Doškové, JUDr. Petra Průchy a JUDr. Vojtěcha Šimíčka v právní věci žalobce: V. D., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 9. 7. 2007, čj. OAM-1-526/VL-10-12-2007, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 9. 1. 2008, č. j. 63 Az 68/2007-24,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím ze dne 9. 7. 2007, čj. OAM-1-526/VL-10-12-2007, zamítl žalovaný žádost žalobce o udělení mezinárodní ochrany jako zjevně nedůvodnou podle § 16 odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ).

Podanou žalobu Krajský soud v Ostravě zamítl podle § 78 odst. 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ).

Rozsudek krajského soudu napadl žalobce (dále jen stěžovatel ) kasační stížností, ve které současně požádal o ustanovení právního zástupce z řad advokátů. Za účelem posouzení předpokladů pro osvobození od soudních poplatků vyzval krajský soud stěžovatele k prokázání majetkových, výdělkových a osobních poměrů. Zásilka byla dne 14. 4. 2008 uložena na poště a dne 2. 5. 2008 vrácena soudu jako nevyzvednuta. Krajský soud tak považoval zásilku za doručenou dnem 17. 4. 2008. Vzhledem k tomu, že krajský soud neměl pro posouzení žádosti stěžovatele podklady, rozhodl usnesením ze dne 15. 5. 2008, č. j. 63 Az 68/2007-39, o neustanovení advokáta. Zároveň vyzval stěžovatele, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení usnesení doplnil kasační stížnost tak, že si zvolí advokáta a předloží plnou moc pro zastupování a sdělí údaj o tom, kdy mu byl napadený rozsudek doručen. Krajský soud poučil stěžovatele, že nebude-li zastoupen advokátem a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud jeho podání odmítne podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. Dne 28. 7. 2008 doručil stěžovatel krajskému soudu generální plnou moc udělenou panu V. L., bytem P. 10, 28. p. 484/15.

Nejvyšší správní soud se předně zabýval otázkou, zda jsou v daném případě splněny podmínky řízení, přitom dospěl k závěru, že tomu tak není. Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Podle § 106 odst. 3 s. ř. s. nemá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání. Podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. soud usnesením odmítne návrh mimo jiné tehdy, nejsou-li splněny podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

V daném případě si sice stěžovatel na výzvu soudu zvolil zástupce, leč tento není zapsán v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou (www.cak.cz). Nedostatek podmínek řízení se tak přes výzvu soudu nepodařilo odstranit a v řízení proto nelze pokračovat. Nejvyššímu správnímu soudu za daných okolností nezbylo než kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. odmítnout.

Jelikož byla kasační stížnost odmítnuta, rozhodl Nejvyšší správní soud tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 2. října 2008

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu