3 Azs 54/2008-56

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Petra Průchy, JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Miluše Doškové v právní věci žalobce: E. S., zastoupený Mgr. Evou Kantoříkovou, advokátkou se sídlem Mezírka 1, Brno, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 21. 3. 2007, čj. OAM-1-214/VL-07-05-2007, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 2. 4. 2008, č. j. 60 Az 38/2007-25,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále též stěžovatel ) brojí kasační stížností proti v záhlaví uvedenému rozsudku Krajského soudu v Ostravě, jímž byla zamítnuta jeho žaloba směřující proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 21. 3. 2007 č. j. OAM-1-214/VL-07-05-2007. Rozhodnutím žalovaného správního orgánu byla zamítnuta žádost žalobce o udělení mezinárodní ochrany jako zjevně nedůvodná podle ust. § 16 odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ).

Předmětný rozsudek byl doručen žalobci (dále též stěžovatel ) dne 7. 5. 2008.

Proti tomuto rozsudku podal stěžovatel kasační stížnost, ve které uvedl, že žalovaný nesprávně posoudil otázku splnění podmínek zamítnutí žádosti jako zjevně nedůvodné podle § 16 odst. 2 zákona o azylu. Stěžovatel byl veden snahou vyhnout se nespravedlivému procesu a nelidskému zacházení, které panuje ve věznicích v zemi původu a uvedl, že má v České republice rodinu. Podle názoru stěžovatele mu měl být udělen humanitární azyl nebo doplňková ochrana. Žalovaný však nedostatečně zjistil skutkový stav věci, navíc je jeho rozhodnutí nepřezkoumatelné. Stěžovatel požádal o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti a navrhl, aby Nejvyšší správní soud rozsudek krajského soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Dříve, než Nejvyšší správní soud začne rozhodovat o věci samé, musí přezkoumat dodržení zákonných podmínek pro řízení o kasační stížnosti. Základní podmínkou je včasnost podání kasační stížnosti. Podle ust. § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, a bylo-li vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta znovu od doručení tohoto usnesení. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Podle ust. § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. soud odmítne návrh, jestliže byl podán opožděně. Podle ust. § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. Podle ust. § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty.

Po zhodnocení výše uvedených skutečností dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že kasační stížnost byla stěžovatelem podána opožděně. Napadený rozsudek byl zástupci stěžovatele doručen ve středu dne 7. 5. 2008 (byť stěžovatel v kasační stížnosti uváděl jako den doručení 3. 6. 2008), posledním dnem zákonné lhůty k podání kasační stížnosti tak byla středa dne 21. 5. 2008. Kasační stížnost tedy měla být stěžovatelem podána u soudu nebo k poštovní přepravě nejpozději dne 21. 5. 2008, aby lhůta pro její podání byla zachována; stěžovatel však podal kasační stížnost k poštovní přepravě až dne 6. 6. 2008.

Nejvyšší správní soud proto podle ust. § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. kasační stížnost jako opožděnou odmítl. Vzhledem k tomu, že kasační stížnost byla podána opožděně, Nejvyšší správní soud nerozhodoval o návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Kasační stížnost byla odmítnuta, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 2. října 2008

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu