3 Azs 54/2006-1

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Marie Součkové, JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobce M. K., zastoupeného advokátkou Mgr. Lilianou Vochalovou se sídlem nám. I. P. Pavlova 3, Praha 2, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 16. 11. 2005 č. j. 11 Az 4/2005-46,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovené zástupkyni žalobce advokátce Mgr. Lilianě Vochalové se přiznává odměna za zastupování a náhrada hotových výdajů ve výši 2150 Kč. Tato částka jí bude uhrazena z účtu Nejvyššího správního soudu do jednoho měsíce od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Žalobce podal kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 16. 11. 2005 č. j. 11 Az 4/2005-46, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 2. 2005 čj. OAM-140/LE-05-05-2005, kterým bylo řízení o udělení azylu zastaveno z důvodu nepřípustnosti žádosti.

Nejvyšší správní soud ze soudního spisu zjistil, že napadený rozsudek byl žalobci doručen do vlastních rukou v úterý dne 13. 12. 2005. Žalobce podal kasační stížnost k poštovní přepravě ve středu dne 28. 12. 2005.

Podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ) musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty.

V projednávané věci žalobce mohl podat kasační stížnost včas nejpozději v úterý dne 27. 12. 2005. Kasační stížnost však byla podána dne 28. 12. 2005, tedy opožděně. jestliže byl podán opožděně. Nejvyšší správní soud podle tohoto ustanovení kasační stížnost odmítl jako opožděně podanou.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 s. ř. s. Podle tohoto ustanovení žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (kasační stížnost) odmítnuta.

Městský soud v Praze ustanovil žalobci k jeho žádosti pro řízení o kasační stížnosti zástupkyni advokátku Mgr. Lilianu Vochalovou. Její odměnu za zastoupení a hotové výdaje hradí stát (§ 35 odst. 7 s. ř. s.). Zástupkyni přísluší odměna za dva úkony právní služby po 1 000 Kč [§ 11 odst. 1 písm. a) a d), § 9 odst. 3 písm. f) advokátního tarifu] a náhrada hotových výdajů ve výši 150 Kč (§ 13 odst. 3 advokátního tarifu). Částka celkem 2150 Kč bude zástupkyni žalobce zaplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do jednoho měsíce od právní moci tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. března 2006

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu