č. j. 3 Azs 51/2005-60

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Milady Haplové v právní věci žalobce L. G., zastoupeného JUDr. Janem Žateckým, advokátem se sídlem Bělehradská 92, Praha 2, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Praze č. j. 47 Az 372/2003-29 ze dne 2. 9. 2004,

takto:

I. Kasační stížnost s e z a m í t á .

II. Žalovanému s e n e p ř i z n á v á náhrada nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovenému zástupci stěžovatele advokátu JUDr. Janu Žateckému s e p ř i z n á v á odměna za zastupování ve výši 2150 Kč, která mu bude vyplacena do 60 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí z účtu Nejvyššího správního soudu. Náklady právního zastoupení žalobce nese stát.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností napadl žalobce (dále jen stěžovatel) shora uvedené usnesení Krajského soudu v Praze, kterým byl zamítnut jeho návrh na ustanovení zástupce pro řízení o žalobě proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 8. 1. 2003, čj. OAM-2944/VL-07-P16-2001. Krajský soud po posouzení návrhu, který stěžovatel na pokyn soudu nedoplnil, a s přihlédnutím k obsahu žaloby, která má náležitosti ustanovení § 71 odst. 1, 2 s. ř. s. dospěl k závěru, že žalobce neprokázal splnění předpokladů k osvobození od soudních poplatků ani potřebu ustanovení zástupce soudem k ochraně jeho práv. V podané kasační stížnosti stěžovatel napadá usnesení krajského soudu z důvodu pochybení správního orgánu ve správním řízení o žádosti o azyl. Vůči samotnému napadenému usnesení uvedl, že podklad ke zjištění osobních a majetkových poměrů, který mu soud zaslal, vracel soudu zpět obyčejnou zásilkou a zřejmě vinou pošty nebyla tato zásilka soudu doručena, čímž zmeškal lhůtu k zaslání. Soudem ustanovený zástupce v doplnění kasační stížnosti namítal, že stěžovatel neovládá dostatečně český jazyk, není právně orientován v problematice, která je předmětem podané žaloby a je proto přesvědčen, že bez právního zástupce není schopen obhájit svá práva před soudem. Krajský soud tyto skutečnosti neakceptoval, proto se domnívá, že rozhodnutí a řízení, které mu předcházelo trpí vadou, která mohla mít za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé. Důvody kasační stížnosti stěžovatel spatřuje v § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s., a proto navrhl, aby Nejvyšší správní soud napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil Krajskému soudu v Praze k dalšímu řízení.

Ze spisu Krajského soudu v Praze sp. zn. 47 Az 372/2003 Nejvyšší správní soud zjistil, že stěžovatel dne 3. 11. 2003 požádal soud o bezplatné právní zastoupení advokátem s tím, že o své finanční situaci poskytne důkazy na vyžádání. Ač dne 3. 2. 2004 převzal k vyplnění potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech, ve lhůtě soudem stanovené, do 35 dnů ode dne doručení žádosti, potvrzení soudu nevrátil. Soud proto napadeným usnesením ze dne 2. 9. 2004 návrh žalobce na ustanovení zástupce pro řízení zamítl, když dospěl k závěru, že žalobce neprokázal, že by u něj byly předpoklady k tomu, aby byl osvobozen od soudních poplatků a že ani ochrana práv žalobce nevyžaduje ustanovení zástupce soudem.

Nejvyšší správní soud přezkoumal napadené usnesení Krajského soudu v Praze v rozsahu důvodů uplatněných v kasační stížnosti a shledal, že kasační stížnost není důvodná.

Podle ustanovení § 35 odst. 7 s. ř. s. navrhovatel, u něhož jsou předpoklady, aby byl osvobozen od soudních poplatků, a je-li to třeba k ochraně jeho práv, může předseda senátu na návrh ustanovit usnesením zástupce, jímž může být advokát.

Ze shora uvedeného vyplývá, že stěžovatel nevyhověl žádosti soudu, když nedoplnil návrh na ustanovení zástupce, čímž neprokázal, že by u něj byly předpoklady k osvobození od soudních poplatků. Žaloba splňuje náležitosti ust. § 71 odst. 1, 2 s. ř.s , proto ani ochrana práv stěžovatele nevyžaduje ustanovení zástupce soudem. Stěžovatel také v žádosti neuvedl žádný důvod, jímž by zpochybnil svou způsobilost hájit své zájmy před soudem. Krajskému soudu v Praze proto nelze vytýkat jakékoliv pochybení v řízení předcházejícím vydání napadeného usnesení a v usnesení samotném. Tvrzení žalobce o pochybení pošty při doručování není ničím doloženo a posouzení zákonnosti postupu krajského soudu nijak neovlivňuje.

Zamítl-li soud žádost stěžovatele o ustanovení zástupce z důvodu, že neprokázal předpoklady pro osvobození od soudních poplatků stanovené v ust. § 35 odst. 7 s. ř. s., nejde o nezákonný postup soudu, neboť právo na právní pomoc v řízení před soudy není právem absolutním, ale právem realizovatelným jen ze zákonem stanovených podmínek.

Nejvyšší správní soud nezjistil naplnění důvodu kasační stížnosti, a proto kasační stížnost podle § 110 odst. 1 s. ř. s. zamítl.

Vzhledem k meritornímu rozhodnutí o kasační stížnosti nerozhodoval Nejvyšší správní soud již samostatně o návrhu na přiznání odkladného účinku ve smyslu ust. § 107 s. ř. s.

Stěžovatel neměl ve věci úspěch, nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti ze zákona (§ 60 odst. 1 ve spoj. s § 120 s. ř. s.). Žalovaný správní orgán měl ve věci úspěch, nevznikly mu však náklady řízení o kasační stížnosti přesahující rámec jeho běžné úřední činnosti. Soud mu proto náhradu nákladů řízení nepřiznal (§ 60 odst. 1 ve spoj. s § 120 s. ř. s.). Hotové výdaje a odměnu za zastupování soudem ustanovenému zástupci stěžovatele platí stát (§ 35 odst. 7 ve spoj. s § 120 s. ř. s.). Ustanovenému zástupci náleží v souladu s § 11 písm. b) a d), vyhl. č. 177/1996 Sb. o odměnách a náhradách advokátů za poskytování právních služeb odměna za dva právní úkony služby učiněné v řízení o kasační stížnosti, tj. převzetí a přípravu zastoupení a písemné podání soudu ve výši 2 x 1000 Kč a dále náhrada hotových výdajů ve výši paušální částky 75 Kč za dva úkony právní služby podle § 13 odst. 3 cit. vyhlášky, celkem tedy 2150 Kč. Uvedená částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 21. prosince 2005

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu