3 Azs 49/2006-1

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobce T. A. T., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, odbor azylové a migrační politiky, se sídlem Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 9. 12. 2002, čj. OAM-115/VL-04-ZA-03-2002, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 55 Az 244/2004, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 29. 9. 2005, č. j. 55 Az 244/2004-71,

takto:

I. Kasační stížnost s e odmítá.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozhodnutím žalovaného uvedeným v záhlaví tohoto usnesení nebyl žalobci udělen azyl v České republice podle § 12, § 13 odst. 1 a 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů; současně na něj nebyla vztažena překážka vycestování podle § 91 zákona o azylu. Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 22. 8. 2003, č. j. 55 Az 518/2003-25, bylo řízení o žalobě proti tomuto rozhodnutí zastaveno podle § 33 zákona o azylu ve spojení s § 47 písm. c) zákona o azylu. Rozsudkem Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 9. 2004, č. j. 3 Azs 44/2004-51, bylo toto usnesení zrušeno a věc vrácena Krajskému soudu v Brně k dalšímu řízení. Rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 29. 9. 2005, č. j. 55 Az 244/2004-71, byla žaloba proti rozhodnutí žalovaného jako nedůvodná zamítnuta.

Pokus o doručení rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 29. 9. 2005, č. j. 55 Az 244/2004-71, stěžovateli byl učiněn dne 24. 11. 2005 na jím uvedenou adresu, přičemž stěžovatel nebyl zastižen a zásilka byla proto uložena a stěžovatel o jejím uložení vyrozuměn s tím, že pokud si zásilku nevyzvedne do deseti dnů ode dne uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení; stěžovatel zásilku ve stanovené lhůtě nepřevzal a zásilka byla lhůtě vyzvednuta. Právní fikce doručení rozhodnutí nastala tedy podle § 46 odst. 3 o. s. ř. a § 50c odst. 4 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s. v pondělí dne 5. 12. 2005. Rozsudek Krajského soudu v Brně si stěžovatel vyzvedl osobně na tomto soudě dne 18. 1. 2006. Dne 23. 1. 2006 podal stěžovatel osobně u Krajského soudu v Brně kasační stížnost proti výše uvedenému rozsudku včetně návrhu na přiznání odkladného účinku a návrhu na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti.

Dříve, než Nejvyšší správní soud začne rozhodovat o věci samé, musí přezkoumat dodržení zákonných podmínek pro řízení o kasační stížnosti. Základní podmínkou je včasnost podání kasační stížnosti. Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, a bylo-li vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta znovu od doručení tohoto usnesení. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. soud odmítne návrh, jestliže byl podán opožděně. Podle § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli, nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Jak již bylo výše uvedeno, dnem doručení rozhodnutí je pondělí dne 5. 12. 2005, kdy nastala právní fikce doručení rozsudku žalobci podle § 46 odst. 3 o. s. ř. a § 50c odst. 4 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s. Lhůta dvou týdnů pro podání kasační stížnosti začala žalobci běžet v úterý dne 6. 12. 2005 a skončila v pondělí dne 19. 12. 2005. Kasační stížnost tedy měla být žalobcem podána u soudu nebo k poštovní přepravě nejpozději dne 19. 12. 2005, aby lhůta pro její podání byla zachována; stěžovatel však podal kasační stížnost osobně u Krajského soudu v Brně až dne 23. 1. 2006. Nejvyšší správní soud proto podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. kasační stížnost jako opožděnou odmítl. Skutečnost, že si žalobce dne 18. 1. 2006 u Krajského soudu v Brně kasační stížností napadený rozsudek převzal, neměla vzhledem k doručení rozhodnutí právní fikcí vliv na běh lhůt pro doručení ani pro podání kasační stížnosti. Vzhledem k tomu, že kasační stížnost byla podána opožděně, Nejvyšší správní soud nerozhodoval o návrhu na přiznání odkladného účinku ani o návrhu na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti.

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí návrhu-kasační stížnosti nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 1. března 2006

JUDr. Marie Součková předsedkyně senátu