č. j. 3 Azs 487/2004-50

USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobkyně: V. A. , proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 2. 2004 č. j. 59 Az 265/2003-19,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

O d ů v o d n ě n í:

Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 27. 2. 2004 č. j. 59 Az 265/2003-19 zamítl žalobu podanou žalobkyní proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 12. 2003 č. j. OAM-6297/VL-07-17-2003, kterým byla žádost žalobkyně o udělení azylu zamítnuta jako zjevně nedůvodná dle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Proti citovanému rozsudku Krajského soudu v Ostravě podala žalobkyně včas kasační stížnost, ve které požádala o ustanovení bezplatného právního zástupce z řad advokátů pro řízení o kasační stížnosti. Z předloženého soudního spisu vyplývá, že krajský soud zaslal žalobkyni na jí uvedenou adresu formulář vyjádření o osobních, výdělkových a majetkových poměrech a vyzval ji, aby formulář řádně vyplněný a podepsaný zaslala soudu zpět ve stanovené lhůtě 10 dnů. Uvedené zásilka se však krajskému soudu vrátila zpět s tím, že si ji adresát nevyzvedl. Dotazem na Policii ČR, Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie v Praze, krajský soud ověřil, že poslední známá adresa pobytu žalobkyně je skutečně P., Krajský soud na citovanou adresu zaslal žalobkyni znovu předmětnou zásilku, ta se mu však opět vrátila zpět s tím, že si ji adresát nevyzvedl. Dne 9. 8. 2004 krajský soud usnesením č. j. 59 Az 265/2003-36 rozhodl, že žalobkyni se pro řízení o kasační stížnosti zástupce z řad advokátů neustanovuje, neboť žalobkyně ve stanovené ani v přiměřeně prodloužené lhůtě neosvědčila své majetkové poměry a vůči soudu zůstala nečinná a soud tak nemohl posoudit předpoklady pro osvobození od soudních poplatků.

Následným šetřením u Policie ČR, Služby cizinecké a pohraniční policie, Oblastního ředitelství cizinecké a pohraniční policie v Praze, bylo zjištěno, že žalobkyni bylo sice na jí uváděné adrese tj. P., vydáno prohlášení o ubytování, ale ona se doposud neubytovala. Krajský soud proto usnesením č. j. 59 Az 265/2003-41 ze dne 7. 10. 2004 ustanovil žalobkyni, jejíž pobyt nebyl znám, opatrovnici L. V. žalobkyni vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení usnesení doložila do spisu plnou moc udělenou advokátovi pro řízení o kasační stížnosti a doplnila v jakém rozsahu rozsudek napadá a důvody kasační stížnosti dle ustanovení § 103 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ). Žalobkyně byla také poučena, že nebude-li ve stanovené lhůtě výzvě vyhověno bude řízení o kasační stížnosti odmítnuto. Usnesení bylo doručeno opatrovnici žalobkyně, žalobkyně nadále zůstala ve věci nečinná.

Nejvyšší správní soud konstatuje, že kasační stížnost byla podána osobou oprávněnou (§ 102 s. ř. s.), a byla podána včas (§ 129 odst. 3 poslední věta s. ř. s.). Kasační stížnost však neobsahovala zákonem požadované náležitosti, především údaj o tom, v jakém rozsahu je rozsudek krajského soudu napadán, a jaké jsou její důvody ve smyslu § 103 odst. 1 s. ř. s. Žalobkyně také nebyla zastoupena advokátem, i když v řízení o kasační stížnosti je toto zastoupení za podmínek § 105 odst. 2 s. ř. s povinné.

Podle § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele (v tomto případě žalobkyni) k opravě nebo odstranění vad podání (v tomto případě kasační stížnosti) a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

Krajský soud v Ostravě ve smyslu § 37 odst. 5 a § 108 odst. 1 s. ř. s. žalobkyni řádně poučil a stanovil jí lhůtu k odstranění vad kasační stížnosti. Žalobkyně výzvu soudu v jím stanovené lhůtě nerespektovala, vady kasační stížnosti neodstranila.

Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl dle § 37 odst. 5 s. ř. s. a § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. , neboť shledal takové její vady, že v řízení o kasační stížnosti není možno pokračovat.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. ledna 2005

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu