č. j. 3 Azs 482/2004-45

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: D. B. V., , zastoupeného Mgr. Jaroslavem Pleskalem, advokátem se sídlem Brno, Jakubské náměstí 2, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. 6. 2004 č. j. 24 Az 23/2004-29,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í:

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 17. 6. 2004 č. j. 24 Az 23/2004-29 odmítl žalobu podanou žalobcem proti rozhodnutí žalovaného ze dne 9. 1. 2004 č. j. OAM-6632/VL-11-05-2003, kterým nebyl žalobci udělen azyl dle § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, a současně bylo vysloveno, že se na něj nevztahuje překážka vycestování dle § 91 téhož zákona. Citované usnesení Krajského soudu v Ostravě bylo žalobci doručeno dne 3. 8. 2004, žalobce podal proti němu kasační stížnost dne 20. 8. 2004.

Podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí a zmeškání této lhůty nelze prominout. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek její lhůty; připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty dle odst. 3 citovaného ustanovení nejblíže následující pracovní den. Podle § 40 odst. 4 s. ř. s. je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence, anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit.V daném případě byl dnem určujícím počátek lhůty počítané podle týdnů den doručení usnesení, tj. úterý 3. 8. 2004, a posledním dnem dvoutýdenní lhůty pro podání kasační stížnosti tak bylo úterý 17. 8. 2004. Žalobce však kasační stížnost podal k poštovní přepravě teprve dne 20. 8. 2004. odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. ledna 2005

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu