3 Azs 48/2015-21

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Jana Vyklického v právní věci žalobce: P. V., zastoupeného Mgr. Petrem Václavkem, advokátem se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 21, proti žalovanému: Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie, se sídlem Praha 3, Olšanská 2, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 12. 2014, č. j. CRP-115830-2/ČJ-2014-930310-V237, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka Pardubice, ze dne 5. 2. 2015, č. j. 61 A 35/2014-29,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce dne 6. 3. 2015 podal kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka Pardubice, ze dne 5. 2. 2015, č. j. 61 A 35/2014-29, kterým byla zamítnuta jeho žaloba ve věci správního vyhoštění.

Nejvyšší správní soud usnesením z 31. 3. 2015, č. j.-17, přiznal kasační stížnosti k návrhu žalobce odkladný účinek. Nejvyšší správní soud výrokem II. téhož usnesení vyzval stěžovatele k odstranění vad kasační stížnosti, neboť zjistil, že kasační stížnost nesplňuje veškeré náležitosti. Nejvyšší správní soud zároveň žalobce poučil o tom, že neodstraní-li nedostatky kasační stížnosti, bude tato odmítnuta.

Výzva byla žalobci doručena dne 1. 4. 2015, ten však zůstal nečinný a ve stanovené lhůtě kasační stížnost nedoplnil. Chybějící náležitosti podání a kasační důvody přitom brání v pokračování v řízení, neboť v něm je Nejvyšší správní soud rozsahem a důvody kasační stížnosti vázán (§ 109 odst. 3 a 4 s. ř. s.).

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost odmítl podle § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 5. srpna 2015

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu