3 Azs 45/2008-55

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Karla Šimky, JUDr. Petra Průchy a JUDr. Marie Turkové v právní věci žalobce: T. B., zastoupeného opatrovníkem: Sdružení občanů zabývajících se emigranty se sídlem Mostecká 5, Brno, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 3. 2007 čj. OAM-1-131/VL-07-04-2007, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. 10. 2007 č. j. 64 Az 19/2007-27,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce podal včas kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. 10. 2007 č. j. 64 Az 19/2007-27, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného uvedenému v záhlaví tohoto usnesení.

Po podání kasační stížnosti krajský soud v rámci provádění úkonů podle § 108 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), zjistil, že žalobce se nezdržuje na adrese, kterou v kasační stížnosti uvedl. Z obsahu soudního spisu vyplývá, že krajský soud vyvinul úsilí potřebné k tomu, aby zjistil místo pobytu žalobce, avšak bezvýsledně.

Podle § 33 písm. b) zákona č. 325/1999 Sb. o azylu, soud řízení zastaví, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany (žalobce).

Nejvyšší správní soud proto podle tohoto ustanovení v souvislosti s § 47 písm. c) s. ř. s. řízení o kasační stížnosti zastavil.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. srpna 2008

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu