3 Azs 44/2009-62

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy, JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Vojtěcha Šimíčka v právní věci žalobkyně: P. Ch., zast. opatrovníkem: SOZE, se sídlem Mostecká 5, Brno, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 8. 2007, č. j. OAM-1-567/VL-10-04-2007, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 12. 2008, č. j. 60 Az 79/2007-18,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností včas podanou u Krajského soudu v Ostravě se žalobkyně (dále též stěžovatelka ) domáhala zrušení rozsudku uvedeného soudu ze dne 22. 12. 2008, č. j. 60 Az 79/2007-18, jímž byla zamítnuta žaloba stěžovatelky proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 1. 8. 2007, č. j. OAM-1-567/VL-10-04-2007. Napadeným rozhodnutím byla zamítnuta žádost stěžovatelky o udělení mezinárodní ochrany jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ).

Vzhledem k tomu, že stěžovatelka spolu s kasační stížností požádala soud o ustanovení zástupce z řad advokátů, byla krajským soudem vyzvána k prokázání majetkových, výdělkových a osobních poměrů a za tím účelem jí byl zaslán k vyplnění příslušný tiskopis. Vzhledem k tomu, že stěžovatelka k dané výzvě zůstala nečinná, své majetkové poměry ve stanovené lhůtě vůči soudu neosvědčila, rozhodl krajský soud usnesením ze dne 18. 5. 2009, č. j. 60 Az 79/2007-45, tak, že se jí advokát neustanovuje.

Ve spojení s doručováním této písemnosti krajský soud zjistil, že se stěžovatelka již nezdržuje v PoS Havířov, s tím, že sdělila pracovníkům pobytového střediska, že cestuje do Prahy a už se do střediska nevrátí. Krajský soud dále zjišťoval pobyt stěžovatelky dotazem u Policie České republiky. Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie, evidenční odbor, Praha 3, Olšanská 2, k dotazu krajskému soudu přípisem ze dne 24. 7. 2009 sdělilo, že stěžovatelka má vydané vízum za účelem strpění platné do 16. 2. 2009 do 15. 8. 2009, a její současné místo pobytu na území České republiky není známo.

Jelikož je stěžovatelka neznámého pobytu, byl jí usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 11. 8. 2009, č. j. 60 Az 79/2007-52, ustanoven opatrovník, a to SOZE Mostecká 5, Brno, jemuž bylo také následně doručeno usnesení krajského soud o neustanovení advokáta pro řízení o kasační stížnosti. Pobyt stěžovatelky na území České republiky není znám ani nadále.

Podle § 47 písm. c) s. ř. s. (použitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s.) soud usnesením řízení zastaví, stanoví-li tak zvláštní zákon. Podle § 33 písm. b) zákona o azylu soud řízení zastaví, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení mezinárodní ochrany. V souzené věci je zjevné, že místo pobytu stěžovatelky na území České republiky není známé. Bylo tedy konstatováno, že stěžovatelka je neznámého pobytu, a k ochraně jejích práv jí byl krajským soudem ustanoven opatrovník. Podmínka pro zastavení řízení podle § 33 zákona o azylu tedy byla podle názoru Nejvyššího správního soudu naplněna, a proto usnesením rozhodl o zastavení řízení o kasační stížnosti.

Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, podle § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) nemá žádný z účastníků řízení právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. prosince 2009

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu