č. j. 3 Azs 438/2004-61

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobkyně D. T. M. H., zastoupené JUDr. Gustavem Valenzem, advokátem se sídlem Božkovská 15, Plzeň, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, odbor azylové a migrační politiky, se sídlem Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 15. 8. 2003, čj. OAM-2398/VL-19-ZA-03-2003, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 55 Az 790/2003, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 31. 8. 2004, čj. 55 Az 790/2003-34,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění: Rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 31. 8. 2004, čj. 55 Az 790/2003-34, byla zamítnuta žaloba proti výše uvedenému rozhodnutí žalovaného, kterým nebyl žalobkyni (dále též stěžovatelka ) udělen azyl na území České republiky podle § 12, § 13 odst. 1 a 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Proti tomuto rozhodnutí podala stěžovatelka v zákonné lhůtě kasační stížnost, v níž napadla rozhodnutí soudu prvního stupně z důvodů podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. a), b) a d) s. ř. s. Podáním doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 13. 1. 2005 stěžovatelka vzala kasační stížnost v uvedené věci v plném rozsahu zpět.

Podle ustanovení § 37 odst. 4 s. ř. s. navrhovatel může vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Vzhledem k tomu, že žalobkyně vzala svůj návrh na zahájení řízení v plném rozsahu zpět do doby, než o něm soud rozhodl, soud řízení ve věci zastavil podle shora citovaného ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s. s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 19. ledna 2005

JUDr. Marie Součková předsedkyně senátu