č. j. 3 Azs 423/2005-33

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobkyně V. B., zastoupené Mgr. Zdeňkem Honzíkem, advokátem se sídlem Plynární 6, Plzeň, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, odbor azylové a migrační politiky, se sídlem Nad Štolou 3, pošt. schránka 21/OAM, Praha 7, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 2. 11. 2004, čj. OAM-3034/VL-07-03-2004, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 64 Az 197/2004, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 7. 2005, č. j. 64 Az 197/2004-17,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobkyně (dále též stěžovatelka ) kasační stížností podanou k poštovní přepravě dne 7. 10. 2005 napadá v záhlaví uvedený rozsudek Krajského soudu v Ostravě, jímž byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 2. 11. 2004, čj. OAM-3034/VL-07-03-2004. Tímto rozhodnutím zamítl žalovaný žádost žalobkyně o udělení azylu jako zjevně nedůvodnou podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.

Pokus o doručení rozsudku Krajského soudu v Ostravě stěžovatelce byl učiněn dne 17. 8. 2005 na adresu místa jejího hlášeného pobytu, přičemž stěžovatelka nebyla zastižena, zásilka byla uložena a stěžovatelka o jejím uložení vyrozuměna s tím, že pokud si zásilku nevyzvedne do deseti dnů ode dne uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení; stěžovatelka zásilku ve stanovené lhůtě nepřevzala a zásilka se vrátila dne 5. 9. 2005 zpět Krajskému soudu v Ostravě s tím, že nebyla v odběrní lhůtě vyzvednuta. Právní fikce doručení rozsudku nastala tedy podle § 46 odst. 3 o. s. ř. ve spojení s § 50c odst. 4 o. s. ř. a § 42 odst. 5 s. ř. s. v pondělí dne 29. 8. 2005. Dne 7. 10. 2005 podala stěžovatelka k poštovní přepravě kasační stížnost proti výše uvedenému rozsudku včetně návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Dříve, než Nejvyšší správní soud začne rozhodovat o věci samé, musí přezkoumat dodržení zákonných podmínek pro řízení o kasační stížnosti. Základní podmínkou je včasnost podání kasační stížnosti. Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, a bylo-li vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta znovu od doručení tohoto usnesení. Podle § 46 odst. 3 o. s. ř. nebyla-li fyzická osoba zastižena na adrese uvedené v odstavci 1 (v souzené věci na adrese místa hlášeného pobytu-pozn. soudu) a písemnost jí nebyla doručena ani na jiném místě, doručující orgán písemnost, která jí má být doručena do vlastních rukou, uloží. Podle § 50c odst. 4 o. s. ř. nebude-li uložená písemnost vyzvednuta do tří dnů nebo, jde-li o písemnost, která má být doručena do vlastních rukou, do deseti dnů od uložení, považuje se poslední den lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout (§ 106 odst. 2 s. ř. s. in fine).

Podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. soud odmítne návrh, jestliže byl podán opožděně. Podle § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli, nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den. Jak již bylo výše uvedeno, dnem doručení rozhodnutí je pondělí dne 29. 8. 2005, kdy nastala fikce doručení rozsudku žalobkyni podle § 46 odst. 3 o. s. ř. ve spojení s § 50c odst. 4 o. s. ř. a § 42 odst. 5 s. ř. s. Lhůta dvou týdnů pro podání kasační stížnosti začala žalobkyni běžet v úterý dne 30. 8. 2005 a skončila v pondělí dne 12. 9. 2005. Kasační stížnost tedy měla být žalobkyní podána u soudu nebo k poštovní přepravě nejpozději dne 12. 9. 2005, aby lhůta pro její podání byla zachována; stěžovatelka však podala kasační stížnost k poštovní přepravě až dne 7. 10. 2005. Nejvyšší správní soud proto podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. kasační stížnost jako opožděnou odmítl. Ničím nepodložené tvrzení uvedené v kasační stížnosti, že rozsudek byl dne 5. 10. 2005 doručen zástupci žalobkyně (jemuž žalobkyně udělila plnou moc pro řízení o kasační stížnosti až dne 6. 10. 2005-pozn. soudu), nemělo vzhledem k doručení rozhodnutí právní fikcí vliv na běh lhůt pro doručení ani pro podání kasační stížnosti. Vzhledem k tomu, že kasační stížnost byla podána opožděně, Nejvyšší správní soud nerozhodoval o přiznání odkladného účinku této kasační stížnosti.

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s., neboť v případě odmítnutí návrhu-kasační stížnosti nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. ledna 2006

JUDr. Marie Součková předsedkyně senátu