č. j. 3 Azs 420/2005-53

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: V. A., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. 9. 2005 č. j. 60 Az 123/2004-38,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

O d ů v o d n ě n í:

Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 8. 9. 2005 č. j. 60 Az 123/2004-38 zamítl žalobu podanou žalobcem proti rozhodnutí žalovaného ze dne 8. 6. 2004 č.j. OAM-2067/VL-20-08-2004, kterým byla zamítnuta žádost žalobce o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 83/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Proti citovanému rozsudku Krajského soudu v Ostravě podal žalobce prostřednictvím Mgr. Farida Alizeye, advokáta se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Masná 8, včas kasační stížnost. Ke kasační stížnosti však nebyla připojena plná moc udělená tomuto advokátovi žalobcem k podání kasační stížnosti a k zastupování pro řízení o kasační stížnosti. Plná moc nebyla do spisu doložena ani poté, kdy byl Mgr. Farid Alizey Krajským soudem v Ostravě k předložení plné moci vyzván (výzva krajského soudu ze dne 19. 10. 2005).

Z předloženého soudního spisu ve věci vyplývá, že Mgr. Farid Alizey byl Krajským soudem v Ostravě usnesením ze dne 25. 5. 2005 č. j. 60 Az 123/2004-27 ustanoven zástupcem žalobce v řízení o žalobě vedené u krajského soudu. Pro zastupování žalobce v řízení o kasační stížnosti však soudem ustanoven nebyl ani soudu nepředložil plnou moc udělenou mu žalobcem pro toto řízení.

Nedoložení plné moci k zastupování žalobce v řízení o kasační stížnosti je svojí povahou odstranitelným nedostatkem podmínek řízení, v projednávané věci se však tento nedostatek ani na výzvu soudu odstranit nepodařilo.

Vzhledem k uvedenému Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl v souladu s ustanovením § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. ledna 2006

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu