č. j. 3 Azs 413/2005-66

USNES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: Y. D., zastoupeného Michalem Benčokem, advokátem se sídlem Václavské náměstí 17, Praha 1, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 4.. 2005, č. j. 24 Az 413/2004-28,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovenému zástupci žalobce advokátu Michalu Benčokovi se přiznává odměna za zastupování ve výši 2150 Kč. Tato částka bude jmenovanému vyplacena do 1 měsíce ode dne právní moci tohoto usnesení z účtu Nejvyššího správního soudu. Náklady právního zastoupení žalobce nese stát.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností napadl žalobce v záhlaví uvedený rozsudek Krajského soudu v Ostravě, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 11. 6. 2004, č. j. OAM-2062/VL-20-08-2004. Citovaným rozhodnutím správního orgánu nebyl žalobci udělen azyl podle ust. § 12, § 13 odst. 1 a 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb. a zároveň bylo rozhodnuto, že se na něj nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 cit. zákona. V kasační stížnosti žalobce dovozoval existenci stížních důvodů podle ust. § 103 odst. 1 písm. a) až d) s. ř. s., k věci však nic bližšího neuvedl. Závěrem navrhl, aby napadený rozsudek byl zrušen a věc vrácena krajskému soudu k dalšímu řízení. Zároveň požádal o přiznání odkladného účinku podané kasační stížnosti, o ustanovení bezplatného právního zástupce z řad advokátů a o tlumočníka do blíže neurčeného jazyka.

Usnesením ze dne 5. 9. 2005 ustanovil Krajský soud v Ostravě žalobci zástupce pro řízení o kasační stížnosti-advokáta Michala Benčoka. Jmenovaný pak na výzvu soudu doplnil podanou kasační stížnost a zkonkretizoval důvod podle ust. § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s.

Z úředního záznamu Policie ČR, referátu cizinecké a pohraniční policie Náchod ze dne 5. 1. 2006 a připojeného protokolu o podání vysvětlení Nejvyšší správní soud zjistil, že žalobce toho dne projevil úmysl vycestovat z území České republiky domů do Ukrajiny na hraničním přechodu Náchod-Běloves. Byl upozorněn na skutečnost, že pokud dnešního dne vycestuje, může být jeho azylové řízení ukončeno. Žalobce výslovně uvedl, že mu již na výsledku azylového řízení nezáleží a nebude již dále v azylovém řízení pokračovat ani v budoucnu znovu žádat o azyl v ČR. Proto trval na tom, že chce dále pokračovat v cestě do Ukrajiny. Jeho žádosti bylo vyhověno a žalobce byl dne 5. 1. 2006 v 18.30 hod řádně odbaven a propuštěn k další cestě.

Podle § 33 zákona č. 325/1999 Sb. ve znění platném do 12. 10. 2005 soud řízení zastaví, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení azylu a tato skutečnost brání nejméně po dobu 90ti rozhodnutí ve věci.

Po zhodnocení výše uvedených skutečností dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že podmínky pro zastavení řízení dle výše cit. ustanovení zákona jsou splněny. Pobyt žalobce ode dne 5. 1. 2006, tedy po dobu delší 90ti dnů není znám, přičemž lze důvodně předpokládat, že se již na území ČR nezdržuje a tato skutečnost brání tomu, aby o udělení azylu žalobci na území ČR mohlo být meritorně rozhodováno. Nejvyšší správní soud proto řízení o kasační stížnosti dle výše cit. ust. § 33 zákona č. 325/1999 Sb. zastavil.

Řízení bylo zastaveno, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s.). Ustanovenému zástupci žalobce advokátu Michalu Benčokovi pak přiznal odměnu za dva úkony právní služby podle ust. § 7 a § 9 odst. 3 písm. ř) vyhlášky č. 177/1996 Sb. v celkové výši 2000 Kč a dvakrát režijní paušál podle ust. § 13 odst. 2 cit. vyhlášky v celkové výši 150 Kč, úhrnem tedy 2150 Kč. Náklady právního žalobce nese dle ust. § 60 odst. 4 s. ř. s. stát.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 12. dubna 2006

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu