č. j. 3 Azs 41/2005-62

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Milady Haplové v právní věci žalobkyně V. M., zastoupené JUDr. Ludmilou Kanclířovou, advokátkou se sídlem Praha 8, Poznaňská 457/8, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě č. j. 59 Az 295/2003-23 ze dne 23. 8. 2004,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

III. Ustanovené zástupkyni stěžovatelky advokátce JUDr. Ludmile Kanclířové s e p ř i z n á v á odměna za zastupování ve výši 1075 Kč. Tato částka bude jmenované vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení. Náklady právního zastoupení stěžovatelky nese stát.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností napadla žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) shora uvedený rozsudek Krajského soudu v Ostravě, kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí žalovaného č. j. OAM-6304/VL-07-15-2003 ze dne 10. 12. 2003 jako nedůvodná podle ust. § 8 odst. 7 soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ).

V kasační stížnosti stěžovatelka napadá rozsudek krajského soudu z důvodů specifikovaných v ust. § 103 odst. 1 písm. a) až d) soudního řádu správního a namítá, že krajský soud posoudil uvedenou kauzu v rozporu s platným právním řádem a shledává vážná pochybení všech dosavadních orgánů v řízení o udělení azylu i v projednání věci u krajského soudu, který projednal předmětnou věc v rozporu se zákonem č. 325/1995 Sb. Žádost o odklad vykonatelnosti napadeného rozhodnutí odůvodňuje obavou z nuceného opuštění ČR a následného odjezdu na Ukrajinu, kde jí hrozí vážné nebezpečí z politických důvodů. Navrhuje, aby Nejvyšší správní soud rozsudek Krajského soudu v Ostravě zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení.

Takto podanou kasační stížnost Nejvyšší správní soud vrátil krajskému soudu k postupu podle ust. § 108 odst. 1 s. ř. s., protože neměla všechny stanovené náležitosti ve smyslu ust. § 106 odst. 1 s. ř. s., když v kasační stížnosti je uveden pouze obecný odkaz na § 103 odst. 1 písm. a) až d) s. ř. s., jež není doplněn konkrétními skutkovými ani právními tvrzeními.

Krajský soud v Ostravě proto usnesením č. j. 59 Az 295/2003-41 ze dne 3. 3. 2005 vyzval zástupkyni stěžovatelky k doplnění kasační stížnosti v rozsahu požadavku Nejvyššího správního soudu a zároveň ji poučil, že v případě nevyhovění výzvě ve stanovené lhůtě 1 měsíce, bude řízení o kasační stížnosti podle § 37 odst. 5 s. ř. s. Nejvyšším správním soudem odmítnuto. Uvedená výzva byla zástupkyni stěžovatelky doručena dne 19. 3. 2005, ta však ve stanovené lhůtě výzvě nevyhověla.

Až dne 29. 4. 2005 došlo krajskému soudu podání, v němž zástupkyně stěžovatelky soudu sděluje, že není schopna se kontaktovat se stěžovatelkou, která si nevyzvedává poštovní zásilky, nemůže proto doplnit kasační stížnost proti rozsudku krajského soudu a splnit tak své povinnosti obhájce. Teprve dne 1. 8. 2005 poté, co jí soudem byly zaslány napadený rozsudek a podaná kasační stížnost, zástupkyně stěžovatelky provedla doplnění kasační stížnosti, ale pouhým odkazem na žalobu a další obsah spisu.

Podle ust. § 106 odst. 1 s. ř. s. kromě obecných náležitostí podání musí kasační stížnost obsahovat označení rozhodnutí, proti němuž směřuje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů jej stěžovatel napadá, údaj o tom, kdy mu rozhodnutí bylo doručeno. Ust. § 37 platí obdobně.

Podle ust. § 106 odst. 3 s. ř. s., nemá-li kasační stížnost všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě 1 měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání. Jen v této lhůtě může stěžovatel rozšířit kasační stížnost na výroky dosud nenapadené a rozšířit její důvody. Tuto lhůtu může soud na včasnou žádost stěžovatele z vážných důvodů prodloužit, nejdéle však o další měsíc.

Nejvyšší správní soud zjistil ze spisu Krajského soudu v Ostravě, že včas podanou kasační stížnost stěžovatelka po výzvě soudu v usnesení ze dne 3. 3. 2005 ve lhůtě 1 měsíce nedoplnila, žádost o prodloužení lhůty o další měsíc nepodala a řádně byla poučena o možnosti odmítnutí kasační stížnosti v případě, že ji nedoplní.

Nejvyšší správní soud dospívá k závěru, že kasační stížnost neobsahuje předepsané náležitosti tak, aby na jejím základě bylo možné rozhodnutí krajského soudu věcně přezkoumat. Pouhý obecný odkaz na ust. § 103 odst. 1 písm. a) až d) s. ř. s. bez konkrétních skutkových a právních tvrzení neumožňuje Nejvyššímu správnímu soudu kasační stížnost věcně projednat, neboť není povinen ani oprávněn sám vyhledávat možné důvody nezákonnosti rozhodnutí soudu prvního stupně. Kasační stížnost nebyla přes výzvu soudu a poučení o možných následcích neodstranění vad kasační stížnosti doplněna, proto nadále trpí nedostatkem, pro který není možné v řízení o ní pokračovat. Nejvyšší správní soud proto podle ust. § 37 odst. 5 ve spojení s § 120 s. ř. s. kasační stížnost odmítl. Za této procesní situace se z důvodu nadbytečnosti již samostatně nezabýval návrhem na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Jestliže byla kasační stížnost odmítnuta, nemá podle § 60 odst. 3 ve spojení s § 120 s. ř. s. žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení. Hotové výdaje a odměnu za zastupování soudem ustanovenému zástupci stěžovatele platí stát (§ 35 odst. 7 ve spojení s § 120 s. ř. s.). Ustanovené zástupkyni náleží v souladu s § 11 písm. b) vyhlášky č. 177/1996 Sb. o odměnách a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) odměna za jeden úkon právní služby učiněné v řízení o kasační stížnosti, tj. převzetí a příprava zastoupení, je-li klientovi zástupce ustanoven soudem ve výši 1000 Kč a náhrada hotových výdajů ve výši paušální částky 75 Kč za jeden úkon právní služby podle § 13 odst. 3 cit. vyhlášky, celkem tedy 1075 Kč. Uvedená částka bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 21. prosince 2005

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu