č. j. 3 Azs 400/2005-51

USNES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobkyně: H. Z., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 47 Az 772/2003, o přezkoumání rozhodnutí ministra vnitra ze dne 15. 4. 2003 č. j. OAM-1105/AŘ-2002, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 21. 7. 2004 č. j. 47 Az 772/2003-22,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

O d ů v o d n ě n í:

Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 21. 7. 2004 č. j. 47 Az 772/2003-22 zamítl žalobu podanou žalobkyní proti rozhodnutí ministra vnitra ze dne 15. 4. 2003 č. j. OAM-1105/AŘ-2002, kterým byl zamítnut rozklad žalobkyně a potvrzeno rozhodnutí žalovaného ze dne 4. 10. 2001 č. j. OAM-9344/VL-11-12-2001 o zamítnutí žádosti žalobkyně o udělení azylu jako zjevně nedůvodné dle ustanovení § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů.

Proti citovanému rozsudku Krajského soudu v Praze podala žalobkyně včas kasační stížnost, ve které mimo jiné požádala o ustanovení bezplatného právního zástupce z řad advokátů. Krajský soud proto žalobkyni vyzval usnesením ze dne 27. 9. 2004 č. j. 47 Az 772/2003-31, aby ve lhůtě deseti dnů od doručení usnesení zaslala soudu řádně vyplněné a zároveň doložené Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech , jehož formulář se jí zasílá s usnesením. Z předloženého soudního spisu plyne, že zásilka s citovaným usnesením krajského soudu byla žalobkyni doručena dne 22. 12. 2004, přičemž žalobkyně ve stanovené lhůtě ani později žádným způsobem nereagovala.

Jelikož žalobkyně neprokázala, že by u ní existovaly předpoklady k osvobození od soudních poplatků, a tudíž k ustanovení zástupce ve smyslu § 35 odst. 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), Krajský soud v Praze usnesením ze dne 10. 10. 2005 č. j. 47 Az 772/2003-44 rozhodl, že návrh žalobkyně na ustanovení advokáta pro řízení o kasační stížnosti se zamítá, a zároveň žalobkyni vyzval, aby do deseti dnů ode dne doručení usnesení založila do soudního spisu plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti. Žalobkyni bylo citované usnesení doručeno dne 13. 10. 2005, ona však zůstala ve věci nadále nečinná.

V řízení o kasační stížnosti musí byt podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Dle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

V projednávané věci byla kasační stížnost podána osobou oprávněnou (§ 102 s. ř. s.) a byla podána včas (§ 106 odst. 2 s. ř. s.). Žalobkyně však nebyla zastoupena advokátem, i když v řízení o kasační stížnosti je toto zastoupení povinné. Krajský soud proto ve smyslu § 108 odst. 1 s. ř. s. žalobkyni řádně vyzval a stanovil jí lhůtu k odstranění vady kasační stížnosti. Žalobkyně výzvu soudu v jím stanovené lhůtě nerespektovala, vadu kasační stížnosti neodstranila. Nedoložení plné moci k zastupování žalobce v řízení o kasační stížnosti je svojí povahou odstranitelným nedostatkem podmínek řízení, který se však ani na výzvu soudu nepodařilo odstranit a v řízení o kasační stížnosti tak není možno pokračovat.

Vzhledem k uvedenému Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítl dle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s ve spojení s § 120 s. ř. s.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. ledna 2006

JUDr. Marie Součková předsedkyně senátu