3 Azs 4/2013-48

OPRAVNÉ USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Petrem Průchou v právní věci žalobkyň: a) L. H., b) A. S., zastoupené JUDr. Pavlou Plašilovou, advokátkou se sídlem Jakubská 1, Brno, proti žalovanému: Ministerstvu vnitra ČR, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného č.j. OAM-44/LE-LE05-ZA14-2012, ze dne 12. 3. 2012, v řízení o kasační stížnosti žalobkyň proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 5. 12. 2012, č. j. 41 Az 4/2012-65,

takto:

Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 6. 2013, č. j.-37, ve výroku III. správně zní:

Ustanovené advokátce stěžovatelek JUDr. Pavle Plašilové s e p ř i z n á v á odměna za zastupování ve výši 6.365 Kč. Tato částka bude jmenované vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto usnesení. Náklady právního zastoupení stěžovatelek nese stát.

Odůvodnění: Přípisem ze dne 12. 6. 2013 navrhla ustanovená advokátka JUDr. Pavla Plašilová opravu zřejmé nesprávnosti spočívající v chybně vypočtené odměně, která jí náleží za zastupování žalobkyň v řízení o kasační stížnosti. Z odůvodnění usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 5. 6. 2013, č. j.-37, konkrétně z části týkající se náhrady nákladů řízení, vyplývá, že ustanovené advokátce zástupkyň náleží odměna za zastupování ve výši 5.260 Kč zvýšená o daň z přidané hodnoty, která činí 1.105 Kč. Díky chybě v počtech však byla celková částka vypočtena na 6.065 Kč, ačkoli správně má být 6.365 Kč.

Vzhledem k tomu, že ve výroku III. předmětného usnesení byla uvedena chybně vypočtená výše odměny, která uvedené advokátce náleží, byla uvedená zjevná nesprávnost ve smyslu § 54 odst. 4 s. ř. s. opravena tímto usnesením.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. června 2013

JUDr. Petr Průcha předseda senátu