č. j. 3 Azs 394/2005-67

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: O. K., zastoupeného opatrovnicí L. V., pracovnicí Krajského soudu v Ostravě, právně zastoupeného advokátem JUDr. Františkem Kubínem, se sídlem Dlouhá tř. 461/3, Havířov-Město, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 11. 2004, č. j. 63 Az 135/2004-27,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovenému zástupci žalobce advokátu JUDr. Františku Kubínovi s e p ř i z n á v á odměna za zastupování ve výši 1279,20 Kč. Tato částka bude jmenovanému vyplacena do jednoho měsíce po právní moci tohoto usnesení z účtu Nejvyššího správního soudu. Náklady právního zastoupení žalobce nese stát.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností napadl žalobce v záhlaví nadepsaný rozsudek Krajského soudu v Ostravě, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 24. 6. 2004, č. j. OAM-2114/VL-20-08-2004. Citovaným rozhodnutím správního orgánu byla zamítnuta žádost žalobce o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle ust. § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb. V kasační stížnosti žalobce namítal, že splňuje podmínky pro udělení azylu podle ust. § 12 písm. b) nebo § 14 zákona č. 325/1999 Sb., konkrétní stížní důvody podle ust. § 103 odst. 1 s. ř. s. však neuvedl. Žalobce navrhl zrušení napadeného rozsudku a zároveň požádal o přiznání odkladného účinku podané kasační stížnosti. Dále požádal o ustanovení bezplatného právního zástupce z řad advokátů a o tlumočníka do ukrajinského nebo ruského jazyka.

Při šetření osobních a majetkových poměrů žalobce pro rozhodnutí o žádosti o ustanovení bezplatného zástupce z řad advokátů krajský soud zjistil, že se žalobce na jím udané adrese nezdržuje a jeho současný pobyt se nepodařilo zjistit ani prostřednictvím Ministerstva vnitra a Policie ČR. Usnesením ze dne 11. 7. 2005 proto soud ustanovil žalobci opatrovnici pro řízení o kasační stížnosti-L. V., pracovnici Krajského soudu v Ostravě. Následným usnesením ze dne 8. 8. 2005 pak žalobci ustanovil zástupcem pro řízení advokáta JUDr. Františka Kubína. Toho pak dalším usnesením ze dne 19. 9. 2005 vyzval k odstranění nedostatků podané kasační stížnosti. Podáním ze dne 18. 10. 2005 ustanovený zástupce soudu sdělil, že nemůže doplnit kasační stížnost požadovaným způsobem, neboť se mu nepodařilo žalobce kontaktovat.

Podle § 33 zákona č. 325/1999 Sb. ve znění platném do 12. 10. 2005 soud řízení zastaví, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení azylu a tato skutečnost brání nejméně po dobu 90ti dnů rozhodnutí ve věci.

Po zvážení výše uvedených skutečností dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že podmínky pro zastavení řízení dle výše cit. ustanovení zákona jsou splněny. Podle sdělení Policie ČR není pobyt žalobce znám od začátku měsíce dubna roku 2005, tedy po dobu delší 90ti dnů. Bez spolupráce se stěžovatelem přitom nelze odstranit nedostatky jeho kasační stížnosti tak, aby byla meritorně projednatelná. Nejvyšší správní soud proto řízení o kasační stížnosti dle výše cit. ust. § 33 zákona č. 325/1999 Sb. zastavil. Za této situace nerozhodoval již samostatně o žádosti o přiznání odkladného účinku podané kasační stížnosti a rovněž tak o žádosti o ustanovení tlumočníka do ukrajinského nebo ruského jazyka, neboť tato potřeba nevyšla v řízení najevo.

Řízení bylo zastaveno, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s.). Ustanovenému zástupci žalobce advokátku JUDr. Františku Kubínovi pak přiznal odměnu za zastupování za jeden úkon právní služby podle § 7 a § 9 odst. 3 písm. f) vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve výši 1000 Kč a jedenkrát režijní paušál podle § 13 odst. 2 cit. vyhlášky ve výši 75 Kč, spolu s DPH v celkové výši 1279,20 Kč. Pro stanovení odměny advokáta nebylo možno použít vyhlášku č. 484/2000 Sb., neboť ta se na přezkumné řízení soudní vedené podle soudního řádu správního nevztahuje. Náklady právního zastoupení žalobce nese dle ust. § 60 odst. 4 s. ř. s. stát.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 12. dubna 2006

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu