č. j. 3 Azs 388/2005-50

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: P. Y., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 30. 6. 2005, č. j. 48 Az 8/2005-30,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 30. 6. 2005 byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 21. 1. 2005, č. j. OAM-3463/VL-07-BE07-2004, jímž nebyl žalobci udělen azyl podle ust. § 12, § 13 odst. 1 a 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb. a zároveň bylo rozhodnuto, že se na něj nevztahuje překážka vycestování podle ust. § 91 cit. zákona. Tento rozsudek byl žalobci doručován na adresu P. s. B.-J. a uložen dne 13. 7. 2005. Do vlastních rukou pak žalobce převzal uvedený rozsudek na Krajském soudu v Praze dne 4. 8. 2005. Dne 12. 8. 2005 pak podal žalobce proti tomuto rozsudku kasační stížnost. V ní dovozoval existenci důvodů uvedených v ust. § 103 odst. 1 písm. a) až d) s. ř. s. K tvrzeným důvodům však žalobce nic bližšího neuvedl. Navrhl však, aby napadený rozsudek Krajského soudu v Praze byl zrušen a věc vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení. Zároveň žalobce požádal o přiznání odkladného účinku podané kasační stížnosti, o ustanovení bezplatného právního zástupce a o tlumočníka do blíže neurčeného jazyka.

Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 14. 10. 2005 byla žádost žalobce o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti zamítnuta a žalobce byl zároveň vyzván, aby do deseti dnů sdělil jméno a sídlo zvoleného advokáta, který jej bude v řízení zastupovat. Toto usnesení bylo doručeno na adresu, kterou sám žalobce uvedl ve své kasační stížnosti, a to na adresu P. 569, P. Zásilka byla uložena dne 18. 10. 2005. Za den doručení se tak dle ust. § 46 odst. 5 o. s. ř. považuje den 28. 10. 2005. Na výzvu soudu žalobce ve stanovené lhůtě nereagoval a neučinil tak ani do dne rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Po zvážení výše uvedených skutečností dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že podmínky řízení o kasační stížnosti nejsou splněny. Nejvyšší správní soud musel nejprve posoudit, zda kasační stížnost byla podána včas. Jak bylo již uvedeno výše, doručení napadeného rozsudku žalobci proběhlo náhradním způsobem, zásilka byla uložena dne 13. 7. 2005, za den doručení by se považovala sobota dne 23. 7. 2005. Kasační stížnost podaná dne 12. 8. 2005 by tak byla opožděná. Vzhledem k tomu, že stěžovatel v kasační stížnosti uvedl jinou adresu, než na kterou mu bylo doručováno a není najisto postaveno, zda se v době doručování na původně uváděné adrese zdržoval, nepoužil zde Nejvyšší správní soud pro rozhodnutí ve věci ust. § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. Žalobce však nemá předepsané právnické vzdělání a na výzvu soudu nedoložil do spisu plnou moc advokátu, který jej bude v řízení o kasační stížnosti zastupovat. Zde nemá Nejvyšší správní soud pochyby, že usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 14. 10. 2005 bylo doručeno řádně. Nedostatek povinného právního zastoupení v řízení o kasační stížnosti je odstranitelným nedostatkem podmínek řízení, který se však ani na výzvu soudu odstranit nepodařilo. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost žalobce podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. odmítl. Za této situace nerozhodoval již samostatně o přiznání odkladného účinku podané kasační stížnosti, o ustanovení tlumočníka pak nerozhodl z toho důvodu, že takováto potřeba nevyšla v řízení najevo.

Kasační stížnost byla odmítnuta, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 12. dubna 2006

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu