č. j. 3 Azs 386/2005-54

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobkyně: H. I., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 7. 2005, č. j. 60 Az 154/2004-40,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 18. 7. 2005 zamítl Krajský soud v Ostravě žádost žalobkyně o ustanovení zástupce z řad advokátů. V odůvodnění svého rozhodnutí soud uvedl, že žalobkyně ve stanovené lhůtě ani v přiměřeně prodloužené lhůtě neosvědčila své majetkové poměry a zůstala vůči soudu nečinná. Z tohoto důvodu nemohl soud posoudit předpoklady pro osvobození od soudních poplatků. Toto usnesení bylo žalobkyni doručeno náhradním způsobem, za den doručení se podle ust. § 46 odst. 5 o. s. ř. považuje neděle 12. 6. 2005.

Proti tomuto usnesení podala žalobkyně dne 5. 10. 2005 kasační stížnost.

Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, přičemž zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Po zvážení výše uvedených skutečností dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že kasační stížnost byla žalobkyní podána opožděně. Jak bylo již uvedeno výše, za den doručení napadeného usnesení se považuje neděle 12. 6. 2005. Vzhledem k tomu, že poslední den lhůty k podání kasační stížnosti připadá opět na neděli a to dne 26. 6. 2005, je ve smyslu ust. § 40 odst. 3 s. ř. s. posledním dnem lhůty následující pracovní den-pondělí 27. 6. 2005. Tato zákonná lhůta uběhla žalobkyni marně. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost žalobkyně podle ust. § 47 odst. 1 písm. b) s. ř. s. jako opožděnou odmítl.

Kasační stížnost byla odmítnuta, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 12. dubna 2006

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu