č. j. 3 Azs 370/2005-96

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: O. N., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 4. 10. 2005 č. j. 55 Az 156/2004-77,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 4. 10. 2005 č. j. 55 Az 156/2004-77 zamítl návrh žalobce, aby mu byl ustanoven zástupce v řízení o kasační stížnosti, kterou podal proti rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 55 Az 156/2004-58 ze dne 28. 6. 2005, kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 14. 5. 2004 čj. OAM-790/VL-19-ZA07-2004 o neudělení azylu podle ust. § 12, § 13 odst. 1 a §14 zákona o azylu.

V odůvodnění usnesení krajský soud zejména uvedl, že žalobce podáním ze dne 8. 8. 2005 požádal o ustanovení zástupce ve smyslu § 35 odst. 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ). Soud proto žalobce vyzval, aby předložil vyplněný formulář Potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech a aby sdělil, jakým způsobem a v jaké výši platí nájem ubytovateli a jak si opatřuje finanční prostředky na výživu a ošacení. Žalobce sdělil soudu pouze to, že nemá právo být zaměstnán a že bydlí spolu s bratrem, který platí náklady za ubytování (poznámka Nejvyššího správního soudu: žalobce ve správním řízení uvedl, že má dvě sestry, nikoli bratra). Krajský soud žalobce opětovně vyzval, aby ve stanovené lhůtě sdělil skutečnou výši svého měsíčního příjmu, z něhož platí nájem bytu a hradí ostatní osobní potřeby, a výši nájmu, který za něj platí jeho bratr. Žalobce byl současně poučen, že nebude-li tato výzva splněna, soud návrh na ustanovení zástupce zamítne. Žalobce k této výzvě sdělil, že bydlí u české kamarádky, která mu poskytuje veškerou pomoc, těžko shání práci a snaží se studovat češtinu.

Krajský soud v Brně shora uvedeným usnesením návrh na ustanovení zástupce zamítl, protože žalobce zmeškal lhůtu stanovenou soudem k podání odpovědi.

Proti tomuto usnesení podal žalobce včas kasační stížnost. V ní uvedl, že s tímto usnesením nesouhlasí, protože v průběhu azylového řízení se několikrát změnil azylový zákon a on kvůli špatné znalosti českého jazyka neměl možnost prostudovat tyto změny. Nemá práci, nemá právo být zaměstnán. Čeká veškerou pomoc od českého státu. Jeho rodinná situace se změnila, do České republiky přijel jeho bratr, který mu poskytuje pomoc a platí za ubytování. Žalobce navrhl zrušení napadeného usnesení.

Nejvyšší správní soud posoudil věc takto:

Podle ust. § 103 odst. 1 s. ř. s. kasační stížnost lze podat pouze z důvodů, které jsou uvedeny pod písmeny a) až e) tohoto ustanovení. Žalobce tedy musí tvrdit buď nezákonnost spočívající v nesprávném právním posouzení právní otázky soudem v předcházejícím řízení [písm. a)], nebo vadu řízení ve smyslu písm. b), nebo zmatečnost řízení ve smyslu písm. c), anebo nepřezkoumatelnost ve smyslu písm. d). Aplikace ust. § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s. v projednávané věci vůbec nepřichází v úvahu, protože nešlo o odmítnutí návrhu nebo o zastavení řízení.

Žalobce v kasační stížnosti neuvedl žádné důvody, které by bylo možno podřadit pod některé ze shora uvedených ustanovení § 103 odst. 1 s.ř.s. Pouze zopakoval, že s napadeným usnesením nesouhlasí.

Podle ust. § 103 odst. 4 s. ř. s. kasační stížnost není přípustná, opírá-li se jen o jiné důvody, než které jsou uvedeny v § 103.

Podle ust. § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. soud usnesením odmítne návrh (kasační stížnost), je-li podle tohoto zákona nepřípustný.

Nejvyšší správní soud proto podle ust. § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. kasační stížnost odmítl jako nepřípustnou.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 s. ř. s.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. srpna 2006

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu