č. j. 3 Azs 366/2005-63

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobkyně: M. M., zastoupené JUDr. Miroslavem Krištofem, advokátem, se sídlem Praha 3, Kubelíkova 40, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 3, Nad Štolou 7, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 30. 11. 2004, č. j. 41 Az 12/2004-17,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovenému zástupci žalobkyně, advokátu JUDr. Miroslavu Krištofovi, s e p ř i z n á v á odměna za zastupování ve výši 2558,50 Kč. Tato částka bude jmenovanému vyplacena do jednoho měsíce po právní moci tohoto usnesení z účtu Nejvyššího správního soudu. Náklady právního zastoupení žalobkyně nese stát.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností napadla žalobkyně rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 30. 11. 2004, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 14. 5. 2004, č. j. OAM-41/CU-09-09-2004. Citovaným rozhodnutím správního orgánu byla zamítnuta žádost žalobkyně o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle ust. § 16 odst. 1 písm. g) zák. č. 325/1999 Sb. V podané kasační stížnosti doplněné ustanoveným zástupcem žalobkyně dovozovala důvod dle ust. § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s., neboť krajský soud dle jejího názoru rozhodl ve věci při porušení ust. § 51 s. ř. s. Žalobkyně proto navrhla, aby napadený rozsudek krajského soudu byl zrušen a věc tomuto soudu vrácena k novému projednání.

Podáním ze dne 4. 7. 2006 vzala žalobkyně kasační stížnost zpět.

Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Projev vůle žalobkyně obsažený v jejím podání ze dne 4. 7. 2006 považuje Nejvyšší správní soud za svobodný, vážný, určitý a srozumitelný, řízení ve věci proto dle již výše citovaného ust. § 47 písm. a) ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. zastavil.

Řízení bylo zastaveno, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s.). Ustanovenému zástupci žalobkyně pak byla přiznána odměna za zastupování za dva hlavní úkony právní služby podle ust. § 9 odst. 3 písm. f) vyhlášky č. 177/1996 Sb. á 1000 Kč, k nimž náleží 2x náhrada hotových výdajů podle ust. § 13 odst. 3 cit. vyhlášky á 75 Kč, tj. 2150 Kč. Vzhledem k tomu, že ustanovený advokát je plátce DPH, byla tato odměna zvýšena o 19% na celkovou částku 2558,50 Kč. Náklady právního zastoupení žalobkyně nese stát.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 19. července 2006

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu