č. j. 3 Azs 348/2005-73

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobkyně: T. Y., , zastoupená opatrovníkem Mgr. J. K., justičním čekatelem Krajského soudu v Hradci Králové, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 22. 3. 2005, č. j. 30 Az 86/2004-46,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností napadla žalobkyně v záhlaví uvedený rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, jímž byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 20. 4. 2004, č. j. OAM-1092/VL-19-K01-2004. Citovaným rozhodnutím správního orgánu nebyl žalobkyni udělen azyl podle ust. § 12, § 13 odst. 1 a 2 a § 14 zák. č. 325/1999 Sb. a zároveň bylo rozhodnuto, že se na ni nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 tohoto zákona. V kasační stížnosti dovozovala žalobkyně existenci důvodů podle ust. § 103 odst. 1 písm. a) až d) s. ř. s., nic konkrétního však k věci neuvedla. Závěrem navrhla, aby napadený rozsudek byl zrušen a věc vrácena Krajskému soudu k dalšímu řízení. Zároveň požádala o přiznání odkladného účinku podané kasační stížnosti, o ustanovení právního zástupce ex offo a o tlumočníka do ukrajinského jazyka.

Při šetření osobních a majetkových poměrů žalobkyně pro rozhodnutí o její žádosti o ustanovení advokáta ex offo krajský soud z přípisu Oddělení cizinecké policie Oblastního ředitelství služby Cizinecké a pohraniční policie Praha 3 ze dne 8. 7. 2005 zjistil, že se žalobkyně na adrese uvedené v kasační stížnosti nezdržuje a nikdy na ní ani nebydlela. Žalobkyně se nezdržuje ani na původní adrese v pobytovém středisku Ministerstva vnitra v K. O.. Usnesením ze dne 14. 7. 2005 proto krajský soud ustanovil žalobkyni opatrovníka pro řízení o kasační stížnosti-Mgr. J. K., justičního čekatele Krajského soudu v Hradci Králové.

Podle § 33 zák. č. 325/1999 Sb. ve znění platném do 12. 10. 2005 soud řízení zastaví, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení azylu a tato skutečnost brání nejméně po dobu 90 dnů rozhodnutí ve věci.

Po zvážení výše uvedených skutečností dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že podmínky pro zastavení řízení o kasační stížnosti jsou splněny. Pobyt žalobkyně není znám nejméně ode dne 8. 7. 2005, tedy po dobu delší 90 dnů, přičemž žalobkyně není pro řízení o kasační stížnosti zastoupena advokátem, jak předepisuje ust. § 105 odst. 2 s. ř. s. Podaná kasační stížnost také vykazuje nedostatek náležitostí, který brání jejímu věcnému projednání. Jak nedostatek podmínek řízení, tak i nedostatky podaného návrhu nelze odstranit bez spolupráce s žalobkyní. Nejvyšší správní soud proto řízení o kasační stížnosti podle výše citovaného ust. § 33 zákona č. 325/1999 Sb. zastavil. Za této situace nerozhodoval již o žádosti o přiznání odkladného účinku podané kasační stížnosti a o ustanovení tlumočníka do ukrajinského jazyka. Žádost o ustanovení advokáta ex offo byla zamítnuta již usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 5. 9. 2005.

Řízení bylo zastaveno, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 29. března 2006

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu