č. j. 3 Azs 346/2005-55

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: I. L., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. 3. 2005, č. j. 24 Az 434/2004-28,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Ve včas podanou kasační stížností napadl žalobce v záhlaví uvedený rozsudek Krajského soudu v Ostravě, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 25. 6. 2004, č.j. OAM-2113/VL-20-04-2004. Rozhodnutím správního orgánu nebyl žalobci udělen azyl podle ust. § 12, § 13 odst. 1 a 2 a § 14 zák. č. 325/1999 Sb., a zároveň bylo rozhodnuto, že se na něj nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 cit. zákona. V podané kasační stížnosti žalobce dovozoval existenci důvodů uvedených v ust. § 103 odst. 1 písm. a) až d) s. ř. s., nic konkrétního však k věci neuvedl. Navrhl, aby napadený rozsudek Krajského soudu v Ostravě byl zrušen a věc vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení. Zároveň požádal o ustanovení bezplatného právního zástupce, tlumočníka do blíže neurčeného jazyka a o přiznání odkladného účinku podané kasační stížnosti.

Žádost žalobce o ustanovení advokáta pro jeho zastupování v řízení o kasační stížnosti byla zamítnuta usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. 7. 2005. Toto usnesení bylo žalobci doručeno náhradním způsobem a nabylo právní moci dne 15. 8. 2005. Následným usnesením ze dne 16. 8. 2005 vyzval Krajský soud v Ostravě žalobce, aby doručil soudu plnou moc udělenou advokátu, který jej bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti a aby doplnil stížní body. Toto usnesení bylo žalobci rovněž doručeno náhradním způsobem a nabylo právní moci dne 5. 9. 2005. Na výzvu soudu žalobce ve stanovené lhůtě nereagoval a neučinil tak ani do dne rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Po zvážení výše uvedených skutečností dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že podmínky řízení o kasační stížnosti nejsou splněny. Žalobce sám nemá právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie, jeho žádost o ustanovení advokáta ex offo byla zamítnuta a žalobce následně plnou moc advokátu, který jej bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti do spisu nedoložil. Nedostatek povinného právního zastoupení žalobce je svojí povahou odstranitelným nedostatkem podmínek řízení. Tento nedostatek se však ani na výzvu soudu nepodařilo odstranit. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost žalobce podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spoj. s ust. § 120 s. ř. s. odmítl.

Kasační stížnost byla odmítnuta, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spoj. s ust. § 120 s. ř. s.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s .).

V Brně dne 8. března 2006

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu