č. j. 3 Azs 341/2005-37

USNES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobkyně: Y. L., zast. otcem G. L., právně zastoupené JUDr. Irenou Strakovou, advokátkou se sídlem Žitná 45, Praha 1, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 30. 6. 2005 č. j. 48 Az 21/2005-17,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností napadla žalobkyně v záhlaví nadepsaný rozsudek Krajského soudu v Praze, jímž byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 1. 4. 2005 č. j. OAM-70/VL-20-JE01-2005. Cit. rozhodnutím správního orgánu nebyl žalobkyni udělen azyl podle ust. § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb. a zároveň bylo rozhodnuto, že se na ni nevztahuje překážka vystěhování ve smyslu § 91 cit. zákona. V kasační stížnosti dovozovala žalobkyně důvody, jež by bylo možno podřadit pod ust. § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. Žalobkyně navrhla, aby napadený rozsudek Krajského soudu v Praze byl zrušen a věc vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení. Zároveň žalobkyně pořádala o přiznání odkladného účinku podané kasační stížnosti, o ustanovení bezplatného právního zástupce z řad advokátů a o tlumočníka do ruského jazyka.

Usnesením ze dne 5. 8. 2005 ustanovil Krajský soud v Praze žalobkyni zástupkyni pro řízení o kasační stížnosti-advokátku JUDr. Irenu Strakovou.

Dne 9. 5. 2006 vzala žalobkyně prostřednictvím svého zákonného zástupce kasační stížnost podanou proti rozsudku Krajského soudu v Praze do protokolu sepsaného u tohoto soudu zpět.

Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Projev vůle žalobkyně obsažený v protokolu Krajského soudu v Praze ze dne 9. 6. 2006 považuje Nejvyšší správní soud za svobodný, vážný, určitý a srozumitelný. Řízení o kasační stížnosti proto dle výše cit. ust. § 47 písm. a) s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. zastavil. Za této situace nerozhodoval již samostatně o žádosti o přiznání odkladného účinku podané kasační stížnosti ani o žádosti o ustanovení tlumočníka do ruského jazyka.

Řízení bylo zastaveno, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojením s ust. § 120). Ustanovené advokátce JUDr. Ireně Strakové pak nepřiznal odměnu za zastupování, neboť není prokázáno, že by učinila úkon právní služby ve smyslu ust. § 11 vyhlášky č. 177/1996 Sb.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 18. května 2006

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu