č. j. 3 Azs 34/2008-66

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Miluše Doškové, JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobců: a) Z. K., b) nezl. A. B. zastoupen žalobkyní ad a) jako zákonnou zástupkyní, oba zastoupeni Mgr. Faridem Alizeyem, advokátem se sídlem Stodolní 7, Ostrava-Moravská Ostrava, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 8. 2007, čj. OAM-328/LE-05-ZA07-2006, o kasační stížnosti žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 2. 2008, čj. 62 Az 23/2007-32,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á pro nepřijatelnost.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobci (dále též stěžovatelé ) brojí včasnou kasační stížností proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 2. 2008, čj. 62 Az 23/2007-32, kterým byla zamítnuta jejich žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 8. 2007, čj. OAM-328/LE-05-ZA07-2006. Tímto rozhodnutím žalovaný neudělil žalobcům mezinárodní ochranu podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.

Po konstatování přípustnosti kasační stížnosti se Nejvyšší správní soud ve smyslu § 104a s. ř. s. dále zabýval otázkou, zda kasační stížnost svým významem podstatně přesahuje vlastní zájmy stěžovatele. Pokud by tomu tak nebylo, musela by být podle tohoto ustanovení odmítnuta jako nepřijatelná.

Zákonný pojem přesah vlastních zájmů stěžovatele , který je podmínkou přijatelnosti kasační stížnosti, představuje typický neurčitý právní pojem. Do soudního řádu správního byl zaveden novelou č. 350/2005 Sb. s účinností ke dni 13. 10. 2005. Jeho výklad, který demonstrativním výčtem stanovil typická kriteria nepřijatelnosti, byl proveden např. usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 4. 2006, čj. 1 Azs 13/2006-39, publikovaným pod č. 933/2006 Sb. NSS.

Namítají-li stěžovatelé v kasační stížnosti, že krajský soud nedostatečně a nesprávně posoudil otázku obavy z pronásledování, když dochází ze strany státních orgánů Kazachstánu ke kontrole a zvýšenému zájmu o tzv. neregistrované náboženské skupiny na jeho území, je třeba odkázat na právní závěry učiněné v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 7. 2005, čj. 3 Azs 303/2004-79, dostupném na www.nssoud.cz.

Pokud jde o v obecné rovině obecně formulované námitky stěžovatelů týkající se nedostatečně zjištěného skutkového stavu, nevypořádání se se všemi skutečnostmi a nedostatečného hodnocení podkladů pro rozhodnutí ze strany žalovaného, pak Nejvyšší správní soud konstatuje, že tyto námitky byly již předmětem řady rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, z nichž lze jmenovat např. rozsudek ze dne 18. 1. 2006, čj. 1 Azs 112/2004-61, www.nssoud.cz, či rozsudek ze dne 27. 10. 2005, čj. 1 Azs 174/2004-103, www.nssoud.cz, a konkrétně ve vztahu ke zprávám o situaci v zemi původu a nekonkrétním námitkám stěžovatelů ohledně jejího zjišťování je to rozsudek ze dne 25. 11. 2003, čj. 5 Azs 20/2003-34, dostupný na www.nssoud.cz.

K námitce možného udělení tzv. doplňkové ochrany Nejvyšší správní soud odkazuje na právní závěry obsažené v jeho rozsudku ze dne 7. 8. 2007, čj. 5 Azs 15/2007-79, dostupném na www.nssoud.cz.

Ustálená a vnitřně jednotná judikatura Nejvyššího správního soudu poskytuje tedy dostatečnou odpověď na námitky podávané v kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud neshledal ani žádné další důvody pro přijetí kasační stížnosti k věcnému projednání. Za těchto okolností Nejvyšší správní soud konstatuje, že kasační stížnost svým významem podstatně nepřesahuje vlastní zájmy stěžovatele. Shledal ji proto ve smyslu § 104a s. ř. s. nepřijatelnou a odmítl ji.

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl soud podle § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. září 2008

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu