č. j. 3 Azs 316/2005-61

ČESKÁ REPUBLIKA

RO ZS U DE K JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce: V. S., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 24 Az 134/2004, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 8. 2. 2004, č. j. OAM-243/VL-07-04-2004, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 8. 2005, č. j. 24 Az 134/2004-41,

takto:

I. Kasační stížnost s e z a m í t á .

II. Žalovanému s e n e p ř i z n á v á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

O d ů v o d n ě n í:

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 22. 8. 2005, č. j. 24 Az 134/2004-41 rozhodl, že žádost žalobce (dále i stěžovatel ) o ustanovení zástupce z řad advokátů pro řízení o kasační stížnosti podané proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. 2. 2005, č. j. 24 Az 134/2004-29, kterým byla zamítnuta žaloba podaná žalobcem proti rozhodnutí žalovaného ze dne 8. 2. 2004, č. j. OAM-243/VL-07-04-2004 o neudělení azylu dle ustanovení § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění platném v době rozhodování ve věci, se zamítá. V odůvodnění usnesení krajský soud zejména uvedl, že u žalobce nejsou splněny předpoklady pro osvobození od soudních poplatků a tudíž ani předpoklady pro ustanovení zástupce z řad advokátů. Žalobce nesplnil povinnost doložit soudu věrohodným způsobem, že nemá dostatečné prostředky, když nereagoval na výzvu soudu, která mu byla doručena dne

4. 7. 2005 a ve které byl vyzván, aby ve lhůtě 14 dnů založil do spisu vyplněné potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech.

Proti citovanému usnesení Krajského soudu v Ostravě podal stěžovatel včas kasační stížnost. Stěžovatel napadl rozhodnutí soudu v celém rozsahu pro jeho nezákonnost způsobenou tím, že soud nezjistil přesně a úplně skutkový stav věci, důkazy, které si opatřil, nebyly úplné, a rozhodnutí nevyplývá ze zjištěných podkladů. Dále stěžovatel uvedl, že písemnost soudu s tiskopisem o osobních, majetkových a výdělkových poměrech, nebyla doručena přímo jemu, on se o doručení vůbec nedozvěděl, proto zmeškal soudem stanovenou lhůtu k zaslání vyplněného tiskopisu a činí tak až nyní náhradním tiskopisem. Ke kasační stížnosti stěžovatel přiložil vyplněné potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce. Stěžovatel navrhl, aby usnesení krajského soudu bylo zrušeno a věc mu byla vrácena k dalšímu projednání a aby kasační stížnosti byl přiznán odkladný účinek. Zároveň stěžovatel požádal o ustanovení bezplatného právního zástupce z řad advokátů, o osvobození od soudních poplatků a ustanovení tlumočníka.

Nejvyšší správní soud přezkoumal v rozsahu a v mezích kasační stížnosti napadené usnesení Krajského soudu v Ostravě a dospěl k závěru, že kasační stížnost není důvodná.

Stěžovatel v kasační stížnosti výslovně neoznačil zákonný důvod jejího podání, avšak z obsahu kasační stížnosti lze usuzovat, že je podána z důvodu uvedeného v ustanovení § 103 odst. 1 písm. d) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), tedy z důvodu tvrzené nepřezkoumatelnosti spočívající v jiné vadě řízení před soudem, mohla-li mít taková vada za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé. Stěžovatel má zejména za to, že krajský soud nezjistil přesně a úplně skutkový stav věci, neboť on se nedozvěděl o doručení zásilky s výzvou k vyplnění a předložení potvrzení, proto zmeškal soudem stanovenou lhůtu.

Nejvyšší správní soud konstatuje, že pro řízení o žalobách ve správním soudnictví platí ustanovení § 35 odst. 7 s. ř. s., podle kterého může předseda senátu navrhovateli (žalobci), u něhož jsou předpoklady, aby byl osvobozen od soudních poplatků, a je-li to třeba k ochraně jeho práv, na návrh ustanovit usnesením zástupce, jímž může být i advokát. Z uvedeného zákonného ustanovení vyplývá, že účastníku řízení lze na základě jeho návrhu ustanovit zástupce tehdy, jestliže jsou kumulativně splněny dvě podmínky, a to podmínka, že jde o účastníka, u něhož jsou dány předpoklady pro osvobození od soudních poplatků, a také podmínka, že je to třeba k ochraně jeho zájmů.

Stěžovatel v kasační stížnosti podané proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne Krajského soudu v Ostravě ze dne 10. 2. 2005, č. j. 24 Az 134/2004-29 požádal o ustanovení bezplatného právního zástupce z řad advokátů pro řízení o kasační stížnosti. K posouzení předpokladů stěžovatele pro osvobození od soudních poplatků mu krajský soud zaslal formulář-vyjádření o osobních, výdělkových a majetkových poměrech a současně jej vyzval, aby formulář řádně vyplněný a podepsaný vrátil soudu zpět ve lhůtě 14 dnů. Zásilka s výzvou a formulářem byla stěžovateli řádně doručena prostřednictvím držitele poštovní licence dne 4. 7. 2006, jak dokládá v předloženém soudním spise založená doručenka, která obsahuje označení adresáta-stěžovatele a sdělení, že zásilku převzal přímo adresát, což stvrdil svým podpisem. Uvedenému zjištění tak neodpovídá tvrzení stěžovatele, že mu zásilka doručena nebyla. Stěžovatel na výzvu krajského soudu ve stanovené lhůtě nereagoval. Protože stěžovatel nedoložil své osobní a majetkové poměry, na základě kterých by bylo možno posoudit, zda splňuje podmínky pro osvobození od soudních poplatků, krajský soud mu zástupce pro řízení o žalobě neustanovil. Jelikož v případě stěžovatele nebyla splněna první z podmínek pro možné ustanovení zástupce dle § 35 odst. 7 s. ř. s., krajský soud se již nebyl povinen zabývat hodnocením další podmínky pro ustanovení zástupce, tedy potřebou ochrany práv stěžovatele, což by bylo vzhledem k uvedenému nadbytečné.

Stěžovatel předložil krajskému soudu vyplněný formulář o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce teprve spolu s kasační stížností směřující proti usnesení krajského soudu o zamítnutí žádosti o ustanovení zástupce, proto skutečnosti ve formuláři uvedené už nemohly mít na posouzení předpokladů dle ustanovení § 35 odst. 7 s. ř. s. učiněné soudem v napadeném usnesení žádný vliv.

Nejvyšší správní soud se ztotožňuje s posouzením věci Krajským soudem v Ostravě a neshledal v jeho postupu stěžovatelem namítané vady řízení. Závěrem Nejvyšší správní soud dodává, že neustanovil-li krajský soud stěžovateli zástupce z důvodu, že neprokázal předpoklady pro osvobození od soudních poplatků stanovené v ustanovení § 35 odst. 7 s. ř. s., nejde o nezákonný postup soudu, neboť právo na právní pomoc v řízení před soudy není právem absolutním, ale právem realizovatelným jen ze zákonem stanovených podmínek.

Vzhledem ke shora uvedenému Nejvyšší správní soud neshledal důvod podání kasační stížnosti dle § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s. oprávněným, proto kasační stížnost jako nedůvodnou zamítl dle § 110 odst. 1 s. ř. s.

S přihlédnutím k povaze kasační stížností napadeného rozhodnutí nerozhodoval Nejvyšší správní soud samostatně o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Jelikož stěžovatel neměl ve věci úspěch, nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti ze zákona (§ 60 odst. 1 ve spojení s § 120 s. ř. s.). Žalovaný měl ve věci úspěch, nevznikly mu však náklady řízení o kasační stížnosti přesahující rámec jeho běžné úřední činnosti. Soud mu proto právo na náhradu nákladů řízení nepřiznal (§ 60 odst. 1 ve spojení s § 120 s. ř. s.).

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. srpna 2006

JUDr. Marie Součková předsedkyně senátu