č. j. 3 Azs 305/2005-48

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobkyně: A. L., zastoupené JUDr. Davidem Černým, advokátem se sídlem Vinohradská 343/6, Praha 2, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, č. j. 14 Az 463/2003-27, ze dne 1. 3. 2005,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností napadla žalobkyně v záhlaví uvedený rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem, jímž byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 7. 10. 2003, č. j. OAM-2996/VL-07-P08-2003. Citovaným rozhodnutím správního orgánu nebyl žalobkyni udělen azyl podle ustanovení § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb. a zároveň bylo rozhodnuto, že se na ni nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 citovaného zákona. Kasační stížnost neobsahovala důvody dle ustanovení § 103 odst. 1 s. ř. s. ani závěrečný návrh ve věci. Žalobkyně však požádala o přiznání odkladného účinku podané kasační stížnosti.

Usnesením ze dne 10. 6. 2005 byla žalobkyně vyzvána k odstranění nedostatků kasační stížnosti, konkrétně k doplnění důvodů dle ustanovení § 103 odst. 1 s. ř. s. Zároveň byla poučena o následcích nesplnění výzvy.

Vytýkané nedostatky nebyly žalobkyní odstraněny, podáním ze dne 23. 3. 2006 však vzala žalobkyně kasační stížnost zpět a navrhla zastavení řízení.

Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Projev vůle žalobkyně obsažený v jejím podání ze dne 23. 3. 2006 považuje Nejvyšší správní soud za svobodný, vážný, určitý a srozumitelný, řízení ve věci proto dle výše citovaného ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s. zastavil. Za této situace nerozhodoval již samostatně o žádosti o přiznání odkladného účinku podané kasační stížnosti.

Řízení bylo zastaveno, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 26. dubna 2006

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu