č. j. 3 Azs 304/2004-61

USNES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobkyně: A. H., zastoupené advokátkou Mgr. Helenou Flekovou, se sídlem Hybernská 9, Praha 1, proti žalované mu Ministerstvu vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. 1. 2004, č. j. 10 Az 84/2003-39,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozsudkem Městského soudu v Praze ze dne 29. 1. 2004 byla zamítnuta mimo jiné žaloba žalobkyně proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 8. 8. 2002, č. j. OAM-2079/VL-11-P11-2000. Rozhodnutím správního orgánu jí nebyl udělen azyl podle ust. § 12, § 13 odst. 1 a 2 a § 14 zák. č. 325/1999 Sb. a zároveň bylo vysloveno, že se na ni nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 cit. zákona. Rozsudek Městského soudu v Praze byl žalobkyni doručen dne 1. 3. 2004. Proti tomuto rozsudku podala žalobkyně kasační stížnost dne 22. 6. 2004. Důvody kasační stížnosti zde nejsou výslovně uvedeny, podle obsahu by je však bylo možno podřadit pod ustanovení § 103 odst. 1 písm. b) s. ř. s.

Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do 2 týdnů po doručení rozhodnutí, přičemž zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Po zhodnocení výše uvedených skutečností dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že kasační stížnost byla podána opožděně. Jak bylo již uvedeno výše, napadený rozsudek Městského soudu v Praze byl žalobkyni doručen dne 1. 3. 2004, posledním dnem lhůty k podání kasační stížnost tak byl den 15. 3. 2004. Zákonná lhůta uplynula žalobkyni marně. Nejvyšší správní soud proto její kasační stížnost podle ust. § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. odmítl.

Kasační stížnost byla odmítnuta, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s.). s. ř. s.).

V Brně dne 13. ledna 2005

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu