č. j. 3 Azs 30/2005-46

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce: nezl. I. U., zastoupeného zákonnou zástupkyní: A. A., právně zastoupeného JUDr. Irenou Slavíkovou, advokátkou se sídlem Praha 1, Hybernská 9, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 9. 1. 2003 č. j. OAM-4735/VL-01-P05-2002 vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 48 Az 77/2004, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 27. 7. 2004 č. j. 48 Az 77/2004-31 ,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

III. Ustanovené zástupkyni žalobce advokátce JUDr. Ireně Slavíkové s e p ř i z n á v á odměna za zastupování ve výši 1075 Kč. Tato částka jí bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 1 měsíce od právní moci tohoto rozhodnutí.

O d ů v o d n ě n í: Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 27. 7. 2004 č. j. 48 Az 77/2004-31 zamítl žalobu podanou žalobcem proti rozhodnutí žalovaného ze dne 9. 1. 2003 č. j. OAM-4735/VL-01-P05-2002, kterým nebyl žalobci udělen azyl podle ustanovení § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů, a bylo vysloveno, že se na něj nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 téhož zákona.

Citovaný rozsudek Krajského soudu v Praze byl žalobci (respektive jeho zákonné zástupkyni) doručen dne 30. 8. 2004. Žalobce proti němu podal prostřednictvím své zákonné zástupkyně kasační stížnost dne 15. 9. 2004.

Podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí a zmeškání této lhůty nelze prominout. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek její lhůty a podle odst. 4 citovaného ustanovení je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence, anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit. počítané podle týdnů den doručení rozsudku, tj. pondělí 30. 8. 2004, a posledním dnem dvoutýdenní lhůty tak bylo pondělí 13. 9. 2004. Kasační stížnost však byla podána osobně žalobcem teprve ve středu 15. 9. 2004.

Protože byla kasační stížnost podána opožděně, Nejvyšší správní soud ji podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla kasační stížnost odmítnuta. Krajský soud v Praze žalobci k jeho žádosti ustanovil zástupcem advokáta pro řízení o kasační stížnosti, náklady řízení v tomto případě hradí stát. Náklady spočívají v odměně za jeden úkon právní služby v částce 1000 Kč (§ 9 písm. f) vyhlášky č. 177/1996 Sb.) a v náhradě hotových výdajů v částce 75 Kč (§ 13 odst. 3 téže vyhlášky), celkem 1075 Kč. Tato částka bude zaplacena z účtu Nejvyššího správního soudu k rukám zástupkyně JUDr. Ireně Slavíkové do 1 měsíce od právní moci rozsudku

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 9. února 2005

JUDr. Marie Součková předsedkyně senátu