č. j. 3 Azs 299/2005-52

USNES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: I. B., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 18. 11. 2004, čj. 61 Az 34/2004-25,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností napadl žalobce v záhlaví nadepsaný rozsudek Krajského soudu v Ostravě, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 29. 1. 2004, č. j. OAM-59/VL-7-15-2004. Citovaným rozhodnutím správního orgánu byla zamítnuta žádost žalobce o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb.

V podané kasační stížnosti žalobce opětovně namítal vady rozhodnutí správního orgánu, konkrétní důvody kasační stížnosti podle ust. § 103 odst. 1 s. ř. s. však neuvedl. Žalobce navrhl, aby napadený rozsudek Krajského soudu v Ostravě byl zrušen a věc vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení. Zároveň požádal o přiznání odkladného účinku podané kasační stížnosti. Dále stěžovatel požádal o ustanovení advokáta ex offo a o tlumočníka do ruského jazyka.

Při zjišťování osobních a majetkových poměrů žalobce Krajský soud v Ostravě zjistil, že tento se odstěhoval z dosud udávané adresy V. 60, M. B. a jeho současný pobyt není znám. Usnesením ze dne 29. 3. 2005 proto ustanovil žalobci opatrovnici pro řízení o kasační stížnosti-pracovnici Krajského soudu v Ostravě L. V.

Usnesením ze dne 22. 6. 2005 pak krajský soud žádost žalobce o ustanovení advokáta zamítl a zároveň vyzval ustanovenou opatrovnici, aby zvolila žalobci pro řízení o kasační stížnosti zástupce z řad advokátů. K tomu stanovil lhůtu 15-ti dnů a dal poučení o následcích nesplnění výzvy. Toto usnesení nabylo právní moci dne 1. 7. 2005. Nedostatek právního zastoupení žalobce nebyl odstraněn ve lhůtě stanované krajským soudem ani do dne rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Pobyt žalobce je Nejvyššímu správnímu soudu znám ode dne 1. 2. 2006, kdy mu bylo doručeno jeho podání ze dne 17. 1. 2006 s uvedením nové adresy. Toto podání je vedeno u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. Na 27/2006. Z textu podání je zřejmé, že žalobce má povědomost o zamítnutí své žádosti o ustanovení advokáta krajským soudem.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních předpisů vyžadováno pro výkon advokacie.

Po zvážení výše uvedených skutečností dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že v daném případě nejsou splněny podmínky řízení o kasační stížnosti. Stěžovatel sám nemá předepsané právnické vzdělání, jeho žádost o ustanovení advokáta byla pravomocným usnesením Krajského soudu v Ostravě zamítnuta. Tato skutečnost byla stěžovateli známa (jak vyplývá z jeho podání ze dne 17. 1. 2006 doručeného soudu dne 1. 2. 2006) advokáta pro řízení o kasační stížnosti si však nezvolil. Svojí povahou odstranitelný nedostatek podmínek řízení se tak nepodařilo odstranit. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. odmítl.

Kasační stížnost byla odmítnuta, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 15. února 2006

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu