č. j. 3 Azs 296/2005-84

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: V. V., zastoupeného Mgr. Petrem Švadlenou, advokátem se sídlem Velké náměstí 135/19, Hradec Králové, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 4. 2004, č. j. 59 Az 150/2003-21,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovenému zástupci žalobce Mgr. Petru Švadlenovi se přiznává odměna za zastupování ve výši 2150 Kč. Tato částka bude jmenovanému vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 1 měsíce po právní moci tohoto usnesení. Náklady právního zastoupení žalobce nese stát.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností napadl žalobce v záhlaví uvedený rozsudek Krajského soudu v Ostravě, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 18. 11. 2003, č.j. OAM-5927/VL-18-03-2003. Citovaným správním rozhodnutím byla zamítnuta žádost žalobce o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle ust. § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb. Žalobce v kasační stížnosti doplněné posléze ustanoveným zástupcem dovozoval naplnění důvodu podle ust. § 103 odst. 1 písm. a), b) a d) s. ř. s. Navrhl proto, aby napadený rozsudek Krajského soudu v Ostravě byl zrušen a věc vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení. Zároveň požádal o přiznání odkladného účinku podané kasační stížnosti.

Podáním ze dne 9. 6. 2005 vzal žalobce kasační stížnost v celém rozsahu zpět a navrhl zastavení řízení.

Podle ust. § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Projev vůle žalobce obsažený v jeho podání ze dne 9. 6. 2005 považuje Nejvyšší správní soud za svobodný, vážný, určitý a srozumitelný, řízení ve věci proto dle výše cit. ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. ve spoj. s ust. § 120 s. ř. s. zastavil. Za této situace nerozhodoval již samostatně o žádosti o přiznání odkladného účinku podané kasační stížnosti.

Řízení bylo zastaveno, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s.). Ustanovenému zástupci žalobce pak přiznal podle ust. § 9 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve spoj. s ust. § 7 odměnu za dva hlavní úkony právní služby a 1000 Kč a k tomu dle ust. § 13 odst. 3 cit. vyhlášky 2x režijní paušál a 75 Kč, celkově tedy 2150 Kč. Náklady právního zastoupení žalobce podle ust. § 60 odst. 4 s. ř. s. nese stát.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 1. března 2006

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu