č. j. 3 Azs 293/2005-52

USNES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: O. B., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. 4. 2005 č. j. 65 Az 41/2004-22,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností napadl žalobce v záhlaví uvedený rozsudek Krajského soudu v Ostravě, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 22. 10. 2004 čj. OAM-2874/VL-07-03-2004. Citovaným rozhodnutím správního orgánu nebyl žalobci udělen azyl podle ust. § 12, § 13 odst. 1 a 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb. a zároveň bylo rozhodnuto, že se na něj nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 cit. zákona. V kasační stížnosti namítal stěžovatel nesprávné posouzení právní otázky, tedy důvod dle ust. § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s. Právní otázka byla dle jeho názoru nesprávně posouzena jak ohledně ust. § 12 tak i § 14 zákona č. 325/1999 Sb. Žalobce navrhl, aby napadený rozsudek Krajského soudu v Ostravě byl zrušen a věc vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení. Zároveň požádal o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti podle ust. § 107 s. ř. s. a o ustanovení zástupce z řad advokátů ex offo podle ust. § 35 odst. 7 s. ř. s.

Usnesením ze dne 30. 9. 2005 Krajský soud v Ostravě zamítl žádost stěžovatele o ustanovení zástupce z řad advokátů a zároveň ho vyzval, aby ve lhůtě 1 měsíce ode dne doručení tohoto usnesení doložil do spisu plnou moc zvoleného advokáta, který jej bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti. Toto usnesení bylo žalobci doručeno náhradním způsobem dne 24. 10. 2005. Plnou moc advokátu žalobce nepředložil nejen v soudem stanovené lhůtě, ale ani do dne rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.

Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Po zvážení výše uvedených skutečností dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že v daném případě nejsou splněny podmínky řízení o kasační stížnosti. Žalobce, který je v tomto řízení v postavení stěžovatele, nemá předepsané právnické vzdělání a plnou moc advokátu, který jej bude v řízení o kasační stížnosti zastupovat soudu nedoložil. Nedostatek povinného právního zastoupení je svojí povahou odstranitelným nedostatkem podmínek řízení, který se však ani na výzvu soudu odstranit nepodařilo. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost žalobce podle ust. § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spoj. s ust. § 120 s. ř. s. odmítl. Za této situace nerozhodoval již samostatně o návrhu žalobce na přiznání odkladného účinku podané kasační stížnosti.

Kasační stížnost byla odmítnuta, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spoj. s ust. § 120 s. ř. s.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 1. března 2006

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu