3 Azs 287/2017-11

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Jana Vyklického a Mgr. Radovana Havelce, v právní věci žalobce: M. A., zastoupen Mgr. Petrem Václavkem, advokátem se sídlem Praha 1, Opletalova 25, proti žalované: Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, se sídlem Praha 4, nám. Hrdinů 1634/3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. 9. 2017, č. j. 10 A 159/2013-37,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti žalobce s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Nejvyšší správní soud obdržel dne 9. 10. 2017 kasační stížnost žalobce proti shora označenému rozsudku Městského soudu v Praze.

[2] Podáním ze dne 18. 10. 2017, doručeným zdejšímu soudu téhož dne, vzal žalobce svou kasační stížnost zpět.

[3] Podle § 37 odst. 4 soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ), za použití § 120 téhož zákona, [n]avrhovatel může vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl .

[4] Podle § 47 písm. a) části věty před středníkem s. ř. s., za použití § 120 téhož zákona, [s]oud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět . S ohledem na zpětvzetí návrhu (kasační stížnosti) Nejvyšší správní soud v souladu s výše citovanými ustanoveními soudního řádu správního řízení o kasační stížnosti zastavil.

[5] O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl zdejší soud podle § 60 odst. 3 věty první s. ř. s., ve spojení s § 120 téhož zákona, dle něhož [ž]ádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno nebo žaloba odmítnuta .

[6] Z důvodu zastavení řízení o kasační stížnosti zdejší soud nerozhodoval o návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 25. října 2017

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu