č. j. 3 Azs 282/2005-55

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobců: a) N. H., b) nezl. H. B., c) nezl. I. B., nezl. děti zastoupeny žalobkyní a) jako zákonnou zástupkyní, zastoupeny JUDr. Irenou Strakovou, advokátkou se sídlem Žitná 45, Praha 1, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra ČR, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. 4. 2005, č. j. 5 Az 2/2004-33,

t a k t o:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností napadly žalobkyně rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 20. 4. 2005, kterým byla zamítnuta jejich žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 18. 11. 2003 č. j. OAM-2958/VL-04-P26-2001. Cit. rozhodnutím správního orgánu nebyl žalobkyním udělen azyl podle ustanovení § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb. Zároveň bylo rozhodnuto, že se na ně nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 cit. zákona. V podané kasační stížnosti dovozovaly žalobkyně existenci důvodů podle § 103 odst. 1 písm. a), b) a d) s. ř. s. Navrhovaly proto, aby Nejvyšší správní soud napadený rozsudek Městského soudu v Praze zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení. Zároveň požádaly o přiznání odkladného účinku podané kasační stížnosti.

Podáním ze dne 2. 5. 2006 vzala žalobkyně a) kasační stížnost za sebe i nezl. dcery zpět a navrhla zastavení řízení.

Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět; šlo-li však o společný návrh více osob vezme předseda senátu toliko zpětvzetí návrhu jedním z navrhovatelů usnesením na vědomí.

Po zvážení výše uvedených skutečností dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že jsou dány podmínky pro zastavení řízení. Žalobkyně vzala kasační stížnost zpět a učinila tak i za obě nezl. děti. Projev vůle obsažený v jejím podání ze dne 2. 5. 2006 považuje Nejvyšší správní soud za svobodný, vážný, určitý a srozumitelný. Řízení ve věci proto dle výše cit. ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. zastavil. Za této situace nerozhodoval již samostatně v žádosti o přiznání odkladného účinku podané kasační stížnosti.

Řízení bylo zastaveno, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s.).

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j so u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 10. května 2006

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu