č. j. 3 Azs 279/2005-52

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: Y. H., zastoupeného P. B., vyšším soudním úředníkem Krajského soudu v Praze, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 29. 10. 2004, č. j. 47 Az 1066/2003-21,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností napadl žalobce (dále jen stěžovatel) rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 29. 10. 2004, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 21. 10. 2003 č. j. OAM-5078/VL-20-15-2003. Citovaným rozhodnutím správního orgánu byla zamítnuta žádost stěžovatele o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle ust. § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb.

V podané kasační stížnosti dovozoval stěžovatel existenci stížního důvodu podle ust. § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s., k tomuto důvodu však nic bližšího neuvedl. Stěžovatel zároveň požádal o ustanovení zástupce ex offo, neboť sám nemá právnické vzdělání a jsou u něj splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků. Závěrem navrhl, aby bylo napadené rozhodnutí Krajského soudu v Praze zrušeno a věc vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení.

Ze zprávy Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie ze dne 13. 4. 2005 Krajský soud v Praze zjistil, že stěžovatel opustil svoji poslední adresu pobytu P. . S. p. R. dne 9. 2. 2005. Jmenovanému byl udělen výjezdní příkaz k opuštění republiky platný do 8. 3. 2005. Z území České republiky jmenovaný legálně nevycestoval, jeho současné místo pobytu není známo.

Usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 25. 4. 2005 byl stěžovateli ustanoven podle § 29 odst. 3 o. s. ř. opatrovník pro řízení-P. B., vyšší soudní úředník Krajského soudu v Praze. Tomu pak bylo doručeno usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 14. 7. 2005, jímž byla zamítnuta žádost stěžovatele o ustanovení advokáta pro řízení o kasační stížnosti a zároveň byl stěžovatel vyzván, aby do 10ti dnů ode dne doručení tohoto usnesení založil do soudního spisu plnou moc udělenou advokátovi, který jej bude v řízení o kasační stížnosti zastupovat. Tato výzva zůstala bez odezvy.

Podle § 33 písm. b) zákona č. 325/1999 Sb. soud řízení zastaví, jestliže nelze zjistit místo pobytu žadatele o udělení azylu.

Po zvážení výše uvedených skutečností dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že podmínky pro zastavení řízení jsou splněny. Počínaje dnem 9. 2. 2005 není pobyt stěžovatele znám a pro řízení o kasační stížnosti mu musel být ustanoven opatrovník. Nejvyšší správní soud proto řízení o kasační stížnosti podle ust. § 33 písm. b) zákona č. 325/1999 Sb. zastavil. Pouze pro úplnost k tomu uvádí, že by byly dány podmínky i pro odmítnutí návrhu, neboť stěžovatel v řízení o kasační stížnosti není zastoupen advokátem.

Řízení bylo zastaveno, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 12. ledna 2006

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu