č. j. 3 Azs 272/2005-70

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudkyň JUDr. Milady Haplové a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobkyně: V. T., zastoupené advokátem Mgr. Andrejem Perepečenovem, se sídlem Jana Zajíce 36, Praha 7, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. 12. 2004, č. j. 62 Az 77/2004-23,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Původní ustanovené zástupkyni žalobkyně JUDr. Miroslavě Šebestové, advokátce, se sídlem J. Skupy 1703/2, Ostrava-Poruba, s e p ř i z n á v á odměna za zastupování ve výši 1279 Kč. Tato částka bude jmenované vyplacena do jednoho měsíce po právní moci tohoto usnesení z účtu Nejvyššího správního soudu. Náklady právního zastoupení žalobkyně nese stát.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností napadla žalobkyně v záhlaví nadepsaný rozsudek Krajského soudu v Ostravě, jímž byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 5. 8. 2004, č. j. OAM-2487/VL-20-08-2004. Citovaným správním rozhodnutím byla zamítnuta žádost žalobkyně o udělení azylu, jako zjevně nedůvodná podle ust. § 16 odst. 1 písm. g) zák. č. 325/1999 Sb.

V kasační stížnosti dovozovala žalobkyně existenci důvodů podle ust. § 103 odst. 1 písm. b) s. ř. s., neboť krajský soud nevyhodnotil správně tu skutečnost, že při zjišťování skutkové podstaty byl porušen zákon v ustanovení o řízení před správním orgánem takovým způsobem, že to mohlo ovlivnit zákonnost jeho rozhodnutí a toto rozhodnutí mělo být krajským soudem zrušeno. Žalobkyně proto navrhla, aby napadený rozsudek byl zrušen a věc vrácena krajskému soudu k dalšímu řízení. Zároveň požádala o přiznání odkladného účinku podané kasační stížnosti.

Podáním ze dne 15. 6. 2006 vzala žalobkyně kasační stížnost proti napadenému rozsudku zpět a navrhla zastavení řízení.

Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Projev vůle žalobkyně obsaženy v jejím podání ze dne 15. 6. 2006 považuje Nejvyšší správní soud svobodný, vážný, určitý a srozumitelný, řízení ve věci proto dle výše cit. ust. § 47 písm. a) s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. zastavil. Za této situace nerozhodoval již samostatně o žádosti o přiznání odkladného účinku podané kasační stížnosti.

Řízení bylo zastaveno, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 2. 6. 2005 byla žalobkyni ustanovena zástupkyně z řad advokátů, JUDr. Miroslava Šebestová. Ta učinila ve věci jeden hlavní úkon právní služby a 1000 Kč podle ust. § 9 odst. 3 písm. s) vyhlášky č. 177/1996 Sb., k němuž náleží jedenkrát režijní paušál a 75 Kč podle § 13 odst. 3 cit. vyhlášky. Vzhledem k tomu, že jmenovaná advokátka je plátkyní DPH byla odměna zvýšena o částku 204,25 Kč. Celkově tedy bylo ustanovené zástupkyni přiznáno k úhradě 1279 Kč. Náklady právního zastoupení žalobkyně nese stát.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 13. července 2006

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu