č. j. 3 Azs 27/2006-64

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: T. H., zastoupeného Mgr. Andrejem Perepečenovem, advokátem se sídlem Jana Zajíce 36, Praha 7, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 5. 9. 2005 č. j. 59 Az 30/2005-36,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností napadl žalobce v záhlaví nadepsaný rozsudek Krajského soudu v Ostravě ze dne 5. 9. 2005, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 16. 2. 2005 č. j. OAM-168/VL-07-15-2005. Cit. rozhodnutím správního orgánu byla zamítnuta žádost žalobce o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle ust. § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb. V kasační stížnosti žalobce dovozoval existenci důvodů podle ust. § 103 odst. 1 písm. a) až d) s. ř. s., k věci však nic konkrétního neuvedl. Závěrem navrhl, aby Nejvyšší správní soud napadený rozsudek Krajského soudu v Ostravě zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení. Zároveň požádal o přiznání odkladného účinku podané kasační stížnosti, o ustanovení bezplatného právního zástupce a o tlumočníka do blíže neurčeného jazyka. Ke své kasační stížnosti však připojil plnou moc pro Mgr. Andreje Perepečenova, advokáta zapsaného v seznamu České advokátní komory.

Usnesením ze dne 25. 10. 2005 Krajský soud v Ostravě zamítl žádost žalobce o stanovení z řad advokátů a žalobce vyzval, aby prostřednictvím zmocněného zástupce odstranil nedostatky kasační stížnosti a zkonkretizoval stížní body. Žalobce byl zároveň poučen o následcích nesplnění výzvy.

Na tuto výzvu žalobce nereagoval v soudem stanovené lhůtě a neučinil tak ani do dne rozhodnutí Nejvyššího správního soudu.

Podle § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo k odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen. stížnost podaná žalobcem je zatížena vadami, které brání jejímu věcnému projednání. Žalobce ve svém podání jen velmi obecně uvedl důvody kasační stížnosti dle ust. § 103 odst. 1 písm. a) až d) s. ř. s., aniž je možné zjistit, v čem konkrétně naplnění těchto důvodů spatřuje. Krajský soud v Ostravě v souladu s ust. § 106 odst. 3 s. ř. s. vyzval žalobce k odstranění uvedených vad, poskytl mu k tomu zákonnou lhůtu a poučil o následcích nesplnění výzvy. Vady žalobce na výzvu soudu neodstranil. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost žalobce podle ust. § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. odmítl. Za této situace nerozhodoval již samostatně o žádosti přiznání odkladného účinku podané kasační stížnosti. O ustanovení tlumočníka pak nerozhodoval především z toho důvodu, že žalobce svůj požadavek řádně nespecifikoval a tato potřeba ostatně v řízení o kasační stížnosti ani nevyšla najevo.

Kasační stížnost byla odmítnuta, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 7. června 2006

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu