č. j. 3 Azs 265/2005-62

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobců: a) J. M. A., b) C. I., .c) C. F., žalobci ad b) a c) zastoupeni zákonnou zástupkyní J. M. A., všichni právně zastoupeni Mgr. Janem Lipavským, advokátem, se sídlem Velké náměstí 135/19, Hradec Králové, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobců proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 18. 3. 2005, č. j. 30 Az 440/2003-30,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovenému zástupci žalobců advokátu Mgr. Janu Lipavskému, s e p ř i z n á v á odměna za zastupování ve výši 9372 Kč. Tato částka bude jmenovanému vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu ve lhůtě jednoho měsíce po právní moci tohoto usnesení. Náklady právního zastoupení žalobců nese stát.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností napadli žalobci v záhlaví uvedené usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, jímž bylo zastaveno řízení o žalobě proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 10. 11. 2003, č. j. OAM-2739/VL-15-P17-2001. Důvodem k zastavení přezkumného řízení soudního bylo zpětvzetí žaloby.

V kasační stížnosti doplněné dalšími podáními žalobci namítali, že projev vůle žalobkyně ad a) zachycený v úředním záznamu krajského soudu o zpětvzetí žaloby nevyjadřuje pravou a svobodnou vůli žalobců, neboť žalobkyně ad a) nerozuměla a nerozumí obsahu úředního záznamu, který měla podepsat. Navrhovali proto, aby napadené usnesení Krajského soudu v Hradci Králové bylo zrušeno a věc vrácena tomuto soudu k dalšímu řízení. Zároveň požádali o přiznání odkladného účinku podané kasační stížnosti a o ustanovení tlumočníka do jazyka sousou.

Podáním ze dne 18. 7. 2006 a 23. 6. 2006 vzali žalobci kasační stížnost proti napadenému usnesení Krajského soudu v Hradci Králové zpět a navrhli zastavení řízení.

Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Šlo-li však o společný návrh více osob, vezme předseda senátu toliko zpětvzetí návrhu jedním z navrhovatelů usnesením na vědomí.

Projev vůle žalobců obsažený v jejich podáních ze dne 18. 7. 2006 a 23. 6. 2006 považuje Nejvyšší správní soud za svobodný, vážný, určitý a srozumitelný a vzhledem k tomu, že návrh vzali zpět všichni žalobci, řízení o kasační stížnosti podle § 47 písm. a) s. ř. s. zastavil.

Řízení bylo zastaveno. Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s.).

Ustanovený advokát žalobců Mgr. Jan Lipavský učinil ve věci za jednotlivé žalobce tři hlavní úkony právní služby podle § 9 odst. 3 písm. f) vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve spojení s ust. § 12 odst. 4 citované vyhlášky á 800 Kč, k nímž náleží 3 x náhrada hotových výdajů podle ust. § 13 odst. 3 citované vyhlášky á 75 Kč, celkově tedy náleží za úkony pro každého ze žalobců částka 2625 Kč. Ustanovený advokát je plátcem DPH, vypočtená částka odměny se tedy zvyšuje o 19 % na částku 3124 Kč. Úhrnná částka odměny advokáta tak činí 9372 Kč. Náklady právního zastoupení žalobců nese stát (§ 60 odst.4 s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 26. července 2006

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu