č. j. 3 Azs 260/2005-64

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce: J. K., zastoupeného advokátkou Mgr. Janou Hansalanderovou se sídlem Husovo nám. 22, Rakovník, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o přezkoumání rozhodnutí ministra vnitra ze dne 26. 2. 2003 čj. OAM-1474/AŘ-2002, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 4. 2. 2005 č. j. 47 Az 434/2003-41,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce podal včas kasační stížnost proti rozsudku uvedenému v záhlaví, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí ministra vnitra ze dne 26. 2. 2003 čj. OAM-1474/AŘ-2002.

Podáním ze dne 14. 4. 2006, které došlo Nejvyššímu správnímu soudu dne 18. 4. 2006, vzal žalobce kasační stížnost zcela zpět.

Podle § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ) navrhovatel může vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl.

Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud usnesením řízení zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že se řízení o kasační stížnosti zastavuje.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 s. ř. s. Podle tohoto ustanovení žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. dubna 2006

JUDr. Marie Součková předsedkyně senátu