č. j. 3 Azs 241/2005-46

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: P. N., zastoupeného advokátkou Mgr. Jelenou Boudnou, se sídlem Světická 10/1390, Praha 10, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25. 2. 2005 č. j. 28 Az 138/2004-22,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovené zástupkyni žalobce advokátce Mgr. Jeleně Boudné s e p ř i z n á v á odměna za zastupování ve výši 2150 Kč. Tato částka bude jmenované vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 1 měsíce od právní moci tohoto usnesení. Náklady právního zastoupení žalobce nese stát.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností napadl žalobce rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25. 2. 2005, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 14. 9. 2004 č. j. OAM-1367/VL-07-K04-2004. Citovaným rozhodnutím správního orgánu bylo zastaveno řízení o udělení azylu žalobci podle ust. § 25 písm. d) zákona č. 325/1999 Sb. V podané kasační stížnosti žalobce opětovně namítal vady správního rozhodnutí a řízení, které mu předcházelo. K napadenému rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové však nic konkrétního neuvedl. V kasační stížnosti požádal o ustanovení bezplatného právního zástupce z řad advokátů, o tlumočníka do ruského jazyka a o přiznání odkladného účinku podané kasační stížnosti.

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21. 4. 2005 byla žalobci pro řízení o kasační stížnosti ustanovena zástupkyní advokátka Mgr. Jelena Boudná. Tak pak byla vyzvána k doplnění důvodů kasační stížnosti podle ust. § 103 odst. 1 s. ř. s.

Podáním ze dne 22. 6. 2005 ustanovená zástupkyně krajskému soudu sdělila, že se několikrát snažila neúspěšně kontaktovat žalobce písemně s tím, aby jí celý případ vysvětlil a aby byla schopna doplnit kasační stížnost ve smyslu požadavku soudu. Žalobce zástupkyni jednou kontaktoval telefonicky a sdělil, že nemá důvod se s ní scházet, protože svoji záležitost již vyřešil. Na další pokusy o kontakt nereagoval. Zástupkyně žalobce proto nemůže kasační stížnost doplnit.

Podle § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo k odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

Po zvážení výše uvedených skutečností dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že kasační stížnost žalobce trpí vadou, pro kterou nelze v řízení pokračovat. Touto vadou je absence jakýchkoliv stížních bodů ve smyslu ust. § 103 odst. 1 s. ř. s. Uvedený nedostatek nebyl odstraněn ani poté, co byl žalobce k doplnění kasační stížnosti vyzván, poskytnuta mu k tomu zákonná lhůta a poučen o následcích nesplnění výzvy. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost podle ust. § 37 odst. 5 s. ř. s. ve spojení s ust. § 106 odst. 1 s. ř. s. odmítl.

Kasační stížnost byla odmítnuta, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s.). Ustanovené advokátce Mgr. Jeleně Boudné přiznal Nejvyšší správní soud odměnu za dva hlavní úkony právní služby á 1000 Kč (§ 9 odst. 3 písm. ř) vyhlášky č. 177/1996 Sb.) a dvakrát režijní paušál á 75 Kč (§ 13 odst. 3 cit. vyhlášky). Celková částka ve výši 2150 Kč bude jmenované vyplacena do 1 měsíce od právní moci usnesení z účtu Nejvyššího správního soudu. Náklady právního zastoupení žalobce nese stát (§ 60 odst. 4 s. ř. s. a contrario).

Vzhledem k tomu, že kasační stížnost byla odmítnuta, nerozhodoval již Nejvyšší správní soud samostatně o žádosti o přiznání odkladného účinku. Rovněž tak nerozhodoval o ustanovení tlumočníka do ruského jazyka žalobci, neboť tato potřeba nevyšla v průběhu řízení najevo.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 4. ledna 2006

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu