č. j. 3 Azs 229/2006-70

USNES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína, JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: M. P., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 28. 8. 2006, č. j. 56 Az 209/2005-38,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozsudkem Krajského soudu v Brně ze dne 28. 8. 2006 byla zamítnuta žaloba podaná žalobcem proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 16. 12. 2005, č.j. OAM-1048/LE-PA03-PA03-2005. Citovaným rozhodnutím správního orgánu byla zamítnuta žádost žalobce o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb. Uvedený rozsudek byl doručen do vlastních rukou zástupkyně žalobce řízení advokátce Mgr. D. V. dne 7. 9. 2006.

Kasační stížnost proti tomuto rozsudku podal žalobce osobně u Krajského soudu v Brně dne 22. 9. 2006.

Podle § 106 odst. 2 s. ř. s. musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, přičemž zmeškání lhůty k podání stížnosti nelze prominout.

Po zvážení výše uvedených skutečností dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že žalobce podal kasační stížnost opožděně. Jak bylo již uvedeno výše, byl žalobci doručen napadený rozsudek dne 7. 9. 2006, posledním dnem lhůty k podání kasační stížnosti tedy byl den 21. 9. 2006, tato lhůta uběhla žalobci marně. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost žalobce podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. jako opožděnou odmítl.

Kasační stížnost byla odmítnuta, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 11. dubna 2007

JUDr. Marie Součková předsedkyně senátu