č. j. 3 Azs 227/2005-51

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: M. T., zast. JUDr. Věrou Magulovou, advokátkou se sídlem Vachova 5, Brno, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 31. 3. 2005 č. j. 55 Az 79/2004-29,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností napadl žalobce v záhlaví nadepsaný rozsudek Krajského soudu v Brně, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 25. 2. 2004 č. j. OAM-623/VL-07-P14-2003. Citovaným rozhodnutím správního orgánu žalobci nebyl udělen azyl podle ust. § 12, § 13 odst. 1 a 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb. a zároveň bylo rozhodnuto, že se na něj nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 cit. zákona. V podané kasační stížnosti dovozoval žalobce existenci důvodů podle ust. § 103 odst. 1 písm. a), b) a d) s. ř. s. Navrhl proto, aby Nejvyšší správní soud napadený rozsudek Krajského soudu v Brně zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení. Zároveň požádal o přiznání odkladného účinku podané kasační stížnosti.

Podáním ze dne 10. 5. 2006 vzal žalobce kasační stížnosti proti napadenému rozsudku Krajského soudu v Brně zpět a navrhl zastavení řízení.

Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět. Projev vůle žalobce obsažený v jeho podání ze dne 10. 5. 2006 považuje Nejvyšší správní soud za svobodný, vážný, určitý a srozumitelný. Řízení o kasační stížnosti proto dle výše cit. ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. zastavil. Za této situace nerozhodoval již samostatně o žádosti o přiznání odkladného účinku podané kasační stížnosti.

Řízení bylo zastaveno, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s.). s. ř. s.).

V Brně dne 18. května 2006

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu