č. j. 3 Azs 223/2006-5

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína, JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobce: M. M., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 31. 8. 2006, č. j. 56 Az 76/2006-28,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozsudkem ze dne 31. 8. 2006 zamítl Krajský soud v Brně žalobu podanou žalobcem proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 2. 3. 2006, č.j. OAM-1236/VL-11-P07-R3-2006. Tímto rozhodnutím nebyl žalobci udělen azyl podle ustanovení § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb. a zároveň bylo rozhodnuto, že se na něj nevztahuje překážka vycestování podle § 91 citovaného zákona.

Proti tomuto rozsudku podal žalobce dne 13. 10. 2006 kasační stížnost, podáním z téhož dne však vzal kasační stížnost zpět a navrhl zastavení řízení.

Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Projev vůle žalobce obsažený v jeho podání ze dne 13. 10. 2006 považuje Nejvyšší správní soud za svobodný, vážný, určitý a srozumitelný, řízení o kasační stížnosti proto dle výše citovaného ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. zastavil.

Řízení bylo zastaveno, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 11. dubna 2007

JUDr. Marie Součková předsedkyně senátu