č. j. 3 Azs 215/2006-44

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Marie Součkové a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína, JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně: L. U., zastoupené advokátem JUDr. Zdeňkem Svobodou, se sídlem Žižkova 4, Cheb, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 22. 8. 2006, č. j. 61 Az 48/2005-23,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností napadla žalobkyně v záhlaví uvedený rozsudek Krajského soudu v Ostravě, jímž byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 1. 4. 2005, č.j. OAM-579/VL-20-08-2005. Citovaným správním rozhodnutím byla zamítnuta žádost žalobkyně o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle ust. § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb.

Kasační stížnost podala žalobkyně z důvodu uvedeného v ust. § 103 odst. 1 písm. a) s. ř. s., neboť krajský soud dle jejího názoru nesprávně posoudil právní otázky, a to zejména ve vztahu k ust. § 14 zákona o azylu. Žalobkyně proto navrhla, aby byl napadený rozsudek Krajského soudu v Ostravě zrušen a věc mu vrácena k dalšímu řízení. Ze shodných důvodů pak rovněž navrhla, aby byl podané kasační stížnosti přiznán odkladný účinek ve smyslu ust. § 107 s. ř. s.

Podáním ze dne 27. 3. 2007 vzala pak žalobkyně kasační stížnost proti napadenému rozsudku krajského soudu zpět, neboť pominuly důvody, proč o azyl žádala.

Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Projev vůle žalobkyně obsažený v jejím podání ze dne 27. 3. 2007 považuje Nejvyšší správní soud za svobodný, vážný, určitý a srozumitelný. Řízení o kasační stížnosti proto dle výše cit. ust. § 47 písm. a) s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. zastavil.

Řízení bylo zastaveno, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s.). Vzhledem k ust. § 32 odst. 5 zák. č. 325/1999 Sb. nerozhodoval již Nejvyšší správní soud samostatně o návrhu na přiznání odkladného účinku podané kasační stížnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 9. května 2007

JUDr. Marie Součková předsedkyně senátu