č. j. 3 Azs 215/2005-42

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce P. V. T., zastoupeného advokátkou JUDr. Irenou Strakovou, se sídlem Žitná 45, Praha 1, proti žalovanému Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 2. 2005 č. j. 64 Az 123/2004-24,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností napadl žalobce (dále jen stěžovatel ) v záhlaví uvedený rozsudek Krajského soud v Ostravě jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 9. 6. 2004, č. j. OAM-1954/VL-20-05-2004. Citovaným rozhodnutím správního orgánu byla zamítnuta žádost stěžovatele o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle ust. § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb. V kasační stížnosti stěžovatel namítal, že skutková podstata, z níž správní orgán v napadeném rozhodnutí vycházel nemá oporu ve spisech a je s nimi v rozporu a dále nedostatek důvodů rozhodnutí, který měl za následek nezákonné rozhodnutí ve věci samé. Dovozoval tedy existenci stížních důvodů dle ust. § 103 odst. 1 písm. b) a d) s. ř. s. Navrhl proto, aby napadený rozsudek byl zrušen a věc vrácena krajskému soudu k dalšímu řízení. Zároveň požádal o přiznání odkladného účinku podané kasační stížnosti.

Podáním ze dne 23. 3. 2006 vzal stěžovatel svojí kasační stížnost v celém rozsahu zpět a navrhl zastavení řízení.

Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj zpět. Projev vůle stěžovatele obsažený v jeho podání ze dne 23. 3. 2006 považuje Nejvyšší správní soud za svobodný, vážný, určitý a srozumitelný. Řízení ve věci proto dle výše citovaného ust. § 47 písm. a) s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s. zastavil. Za této situace již nerozhodoval samostatně o žádosti o přiznání odkladného účinku podané kasační stížnosti.

Řízení bylo zastaveno, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ust. § 120 s. ř. s.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 12. dubna 2006

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu